Zawiadomienie

2013-04-19 09:53

Łosice 17.04.2013 r

 

GKN.6620.3.2013.Ł

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

 

         Starosta  Łosicki  zawiadamia, że zgodnie z art.24a ustawy z dn.17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jt.  Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz.1287) w dniach od 6 maja do 24 maja 2013 r. w godzinach 8-15 w budynku Starostwa Powiatowego w Łosicach przy ul.Narutowicza 6  pok.17

 

z o s t a n i e   w y ł o ż o n y

do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartogra-ficznego ewidencji gruntów po modernizacji II etapu obrębu Rudnik gminy Łosice

 

         Dokumentacja tego projektu zawiera zaktualizowane w terenie dane dotyczące zmienionych użytków gruntowych oraz zmienione pola powierzchni niektórych działek.

         Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym wyżej terminie z dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu swoje uwagi. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie osób posiadających nieruchomosci, aby na tym etapie postępowania ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

         Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiado-mieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania mających na celu ujawnienie w operacie ewidencji gruntów i budynków nowych danych.

 

 

W dniach 6.05.2013 - 8.05.2013 r. z dokumentacją można zapoznać się w świetlicy wiejskiej w Rudniku.

Wróć