Zawiadomienie

2013-04-17 12:17

Zawiadomienie 

Starosta Łosicki zawiadamia, że zgodnie z art.24a ustawy z dn.17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jt. Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz.1287) w dniach od 6 maja do 24 maja 2013 r. w godzinach 8-15 w budynku Starostwa Powiatowego w Łosicach przy ul.Narutowicza 6 pok.17 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartogra-ficznego ewidencji gruntów po modernizacji II etapu obrębu Rudnik gminy Łosice

Dokumentacja tego projektu zawiera zaktualizowane w terenie dane dotyczące zmienionych użytków gruntowych oraz zmienione pola powierzchni niektórych działek.
Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym wyżej terminie z dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu swoje uwagi. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie osób posiadających
nieruchomosci, aby na tym etapie postępowania ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania mających na celu ujawnienie w operacie ewidencji gruntów i budynków nowych danych.

W dniach 6.05.2013 - 8.05.2013 r. z dokumentacją można zapoznać się w
świetlicy wiejskiej w Rudniku.

Wróć