Decyzja

2013-03-29 11:36

STAROSTA ŁOSICKI

Łosice dn.29.03.2013 r.

 

GKN.6873.2 .2013

 

D e c y z j a

            Na podst.art.8 ust.1 ustawy z dn.29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. nr 28 poz.169 z późn.zm) i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (jt.Dz.U. z 2013 r. poz.267)  na wniosek Wójta Gminy Olszanka

o r z e k a m

że nieruchomość gruntowa, w skład której wchodzą działki ewidencyjne nr  67 o pow.0,09 ha, nr 400 o pow.0,78 ha oraz nr 474/2 o pow.o,004 ha położone w miejscowości Pietrusy gm.Olszanka stanowi mienie gromadzkie wsi Pietrusy.

U z a s a d n i e n i e

            Działki gruntowe , wymienione w sentencji, zostały utworzone w wyniku scalenia gruntów wsi Pietrusy i Szawły zakończonego w r.1939. Były to „grunty użyteczności publicznej” przeznaczone do zaspokojenia zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej. Ze względu na brak dokumentacji formalno-prawnej postępowania scaleniowego – zachował się jedynie plan klasyfikacyjny obszaru scalenia z 1937 r. z uwidocznionym projektem nowych działek- przeznaczenie ich zostało ustalone na podstawie złożonych do protokółu oświadczeń mieszkańców wsi Pietrusy. W ten sposób ustalono, że działka nr 67 przeznaczona była na grzebowisko padłych zwierząt, działka nr 400 pod dom ludowy, a działka nr 474/2 pod kopalnię gliny.

            W ewidencji gruntów wsi Pietrusy , założonej w 1961 r., cała nieruchomość została wpisana jako „Wspólnota wsi Pietrusy” co jest zapisem błędnym, nie odpowiadającym definicji  wspólnoty gruntowej  zawartej w art.1 ustawy z dn.29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. nr 28 poz.169 ze zm).

 Grunty użyteczności publicznej, wydzielone w wyniku scalenia, stają się” mieniem gromadzkim” w rozumieniu art.15 ust.3 ustawy z dn.23 marca 1933 r. o częściowej zmianie  ustroju samorządu terytorialnego (Dz.U nr 35 poz.294 ze zm) oraz późniejszych uregulowań (np. art.79 ust.2 ustawy z dn.25 stycznia 1958 r. o radach narodowych- Dz.U nr 5 poz.16)  operujących pojęciem „mienia gromadzkiego”.  Zasadność uznania gruntów użyteczności publicznej za mienie gromadzkie   została obszernie uzasadniona w Orzeczeniu Sądu Najwyższego z dn.4 stycznia 1962 r. w sprawie ICR 1139/61 (OSNC 1963/1/21).

Decyzja niniejsza podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Olszance, wiejskiej tablicy ogłoszeń wsi Pietrusy, tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łosicach na 14 dni. Po tym terminie uważa się ją za doręczona wszystkim zainteresowanym.

Od  niniejszej służy odwołanie, które składa się za moim pośrednictwem do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia lub ogłoszenia.-

S T A R O S T A

mgr inż. Czesław Giziński

 

Otrzymują :

1. Wójt Gminy Olszanka

2.Sołtys wsi Pietrusy (celem podania do publicznej wiadomości)

3.Tablice ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łosicach

    i Urzędu Gminy w Olszance (na 14 dni)

4. 3x  a/a

 

 

CW

Wróć