Ogłoszenie dla Przedsiębiorców sektora turystyki

2013-03-28 08:54

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet VI
Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji
Działanie 6.2 Turystyka
w zakresie: dofinansowania projektów polegających na utworzeniu bądź powiększeniu kompleksowej oferty turystycznej składającej się z przynajmniej kilku składników. Poprzez składniki oferty turystycznej należy rozumieć wszystkie oferowane usługi, które powodują, że oferta jest bardziej atrakcyjna i konkurencyjna dla klientów.
Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie etapowanego konkursu otwartego bez preselekcji.
Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na
dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/6.2/1/2013 przeznaczona jest kwota:


2 000 000 EUR2


Podmioty, które mogą ubiegać się o dofinansowanie: przedsiębiorcy sektora turystyki.


Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie „Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”, który jest dostępny na stronie internetowej ww.mazowia.eu.


Wnioski o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami można składać osobiście lub za pośrednictwem kuriera/poczty
od 27 marca 2013 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Punkcie Przyjmowania Wniosków,
w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 w Warszawie.


Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły, do momentu wyczerpania limitu środków określonych na poziomie 250% kwoty przeznaczonej na konkurs lub do zamknięcia konkursu przez Dyrektora MJWPU. Data zamknięcia konkursu zamieszczona będzie na stronie internetowej MJWPU: www.mazowia.eu z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.


O terminie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data i godzina jego wpływu do Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU.


Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – trzeci kwartał 2013 r. Lista projektów wybranych do dofinansowania
oraz lista rezerwowa będą opublikowane na stronie internetowej MJWPU www.mazowia.eu.
Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz regulamin konkursu będą dostępne najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków w siedzibie MJWPU, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu.


Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym MJWPU:
Infolinia: 0 801 101 101; e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

 

Wróć