Decyzja

2013-02-05 08:55

Łosice dn.4.02.2013 r.

 

GKN.6873.1.2013

D e c y z j a

 

            Na podst.art.8 ust.1 ustawy z dn.29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. nr 28 poz.169 z późn.zm) i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (jt.Dz.U. z 2000r.nr 98 poz.1071 z późn.zm)  po rozpatrzeniu  wniosku Wójta Gminy Sarnaki

 

o r z e k a m

 

że nieruchomość gruntowa oznaczona jako działki ewidencyjne nr  219 o pow.1,10 ha,

 

249 o pow.0,29 ha, 347 o pow.0,70 ha położona w miejscowości Franopol  gm.Sarnaki stanowi mienie gromadzkie wsi Franopol


U z a s a d n i e n i e

 

            Działki gruntu , wymieniona w sentencji, stanowią  nieruchomość gruntową utworzoną w wyniku scalenia gruntów wsi Franopl zatwierdzonego Orzeczeniem Kierownika Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łosicach z dn.29 maja 1959 r. i utrzymanym w mocy  decyzją Wojewódzkiej Komisji Ziemskiej przy PPRN w Warszawie z dn.24 listopada 1959 r. nr RR-48/6/29/59. W rejestrze po scaleniu  została wpisana pod numerem pozycji 134 jako „Wspólnota wsi Franopol” z tym, że jednocześnie określono przeznaczenie każdej z działek jako: dz. 219 –kopalnia żwiru, dz.249-kopalnia gliny, dz.347-plac sportowy.

 

            Zgodnie z art.3 ustawy z dn.29 czerwca 1063 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. nr 28 poz.169 z późn.zm) nie zalicza się do wspólnot gruntowych nieruchomości lub ich części określonych w art.1 ust.1, jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy zostały prawnie lub faktycznie  przekazane na cele publiczne lub społeczne…


Wobec zapisów dokumentów scaleniowych przytoczonych wyżej niewątpliwym jest, że  w/w działki stanowiły „grunty użyteczności publicznej”. Takie grunty , wydzielone w wyniku scalenia, stają się” mieniem gromadzkim” w rozumieniu art.15 ust.3 ustawy z dn.23 marca 1933 r. o częściowej zmianie  ustroju samorządu terytorialnego (Dz.U nr 35 poz.294 ze zm) oraz późniejszych uregulowań (np. art.79 ust.2 ustawy z dn.25 stycznia 1958 r. o radach narodowych- Dz.U nr 5 poz.16)  operujących pojęciem „mienia gromadzkiego”. Zasadność uznania gruntów użyteczności publicznej za mienie gromadzkie została obszernie uzasadniona w Orzeczeniu Sądu Najwyższego z dn.4 stycznia 1962 r. w sprawie ICR 1139/61 (OSNC 1963/1/21).

 

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

 

Od decyzji niniejszej służy odwołanie, które składa się za moim pośrednictwem do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia lub ogłoszenia.

 

S T A R O S T A

Czesław Giziński

 

Otrzymują :

1. Wójt Gminy Sarnaki

2.Sołtys wsi Franopol  (celem podania do publicznej wiadomości

     przez wywieszenie na wiejskiej tablicy ogłoszeń na 14 dni)

3.Tablice ogłoszeń oraz strona internetowa Starostwa Powiatowego

    w Łosicach  i Urzędu Gminy w Sarnakach (na 14 dni)

4. 3x  a/a

 

 

CW

Wróć