OGŁOSZENIE

2013-02-01 10:09

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 193, poz. 1194 ze zm.) Starostwo Powiatowe w Łosicach

z a w i a d a m i a

p r z e z    o b w i e s z c z e n i e

 

że w dniu 28.01.2013r. została wydana przez Starostę Powiatu Łosickiego decyzja Nr 1.2013, udzielająca pozwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie skrzyżowania ulic Narutowicza i 11 Listopada z drogą wojewódzką Nr 698 i budową sygnalizacji świetlnej w Łosicach”         

wydzielonego z przedsięwzięcia pod nazwą:

„ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku od km 30+815 do km 31+177 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi nr 698 ( ulica Piłsudskiego) z ulicami 11 Listopada i Narutowicza i budową sygnalizacji świetlnej oraz remontem mostu na rzece Toczna w m. Łosice na terenie pow. Łosickiego, woj. Mazowieckie”

             Akta w/w sprawy są udostępnione do wglądu w Starostwie Powiatowym w Łosicach, ul. Narutowicza 6 , pokój 32  w godz. od 8.00-15.00, Tel. (083)357-19-32.

              W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia można zapoznać się z przedmiotową decyzją.

 

Starosta Łosicki

mgr inż. Czesław  Giziński

Wróć