Program „MALUCH+” 2020.

2019-10-15 09:09

2 pażdziernika 2019 roku ogłoszony został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020.

  1. Na Program przeznaczono w 2020 r. kwotę 400 mln zł.
  2. O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty oraz pracodawcy).
  3. Program „MALUCH+” w 2020 r. składa się z 3 modułów, w ramach których dofinansowywane będą działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.

Program wraz z załącznikami znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022

Wróć