Zawiadomienie

2012-11-30 13:54

Z A W I A D O M I E N I E

P R Z E Z   O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r., Nr 193, poz. 1194 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 16.11.2012r. na wniosek P. Macieja Acedońskiego reprezentującego Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą przy ul. Mazowieckiej 14, 00-048 Warszawa zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

 

 „Rozbudowie skrzyżowania ulic Narutowicza i 11 Listopada z drogą wojewódzką Nr 698 i budową sygnalizacji świetlnej w Łosicach”

 

wydzielonego z przedsięwzięcia pod nazwą:

 

„ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 na odcinku od km 30+815 do km 31+177 wraz z rozbudową skrzyżowania drogi nr 698 ( ulica Piłsudskiego) z ulicami 11 Listopada i Narutowicza i budową sygnalizacji świetlnej oraz remontem mostu na rzece Toczna w m. Łosice na terenie pow. Łosickiego, woj. Mazowieckie”

 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na terenie miasta Łosice ul. Narutowicza i 11 listopada , na działkach oznaczonych nr ewid. 434, 824,932, 435, 415.

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace:

  • rozbiórka istniejącej i wykonanie nowej nawierzchni jezdni;
  • budowa pasów do prawo skrętu;
  • budowa sygnalizacji świetlnej;
  • przebudowa i budowa chodników;
  • przebudowa napowietrznego oświetlenia ulicy;
  • przebudowa lub zabezpieczenie urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywanymi ulicami Narutowicza i 11 listopada

 

Strony mogą zapoznać się z przedłożonymi do wniosku dokumentami i wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma w Referacie Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łosicach ul. Narutowicza 6, pokój nr 32.

 

 

Wróć