Publiczny internet dla każdego

2019-09-17 10:47

Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca, uruchomiło konkurs dla gmin pn. „Publiczny internet dla każdego” na dofinansowanie budowy punktów bezpłatnego bezprzewodowego dostępu do internetu w przestrzeni publicznej – hotspotów.

Nabór wniosków w trybie konkursowym został uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Konkurs jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”.

Poziom dofinansowania ze środków EFRR dla Województwa Mazowieckiego maksymalnie wynosi 80 % kwoty dofinansowania projektu, natomiast współfinansowanie krajowe z budżetu państwa wynosi 20 %. Jednakże kwota każdego przydzielonego dofinansowania wynosi 64 368,00 zł, a okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie.

Podmiotami mogącymi wziąć udział w konkursie są gminy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 506), wpisane do rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954).

Nabór wniosków rozpoczął się 7 września 2019 r. i potrwa do 30 czerwca 2020 roku. Zgodnie ze wskazanym w Regulaminie konkursu wnioski o dofinansowanie można składać jedynie za pośrednictwem aplikacji internetowej udostępnionej na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa (www.cppc.gov.pl ).

Więcej informacji oraz dokumenty związane z konkursem możecie Państwo znaleźć na stronie https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-i-os/dzialania-1-1-wyeliminowanie-terytorialnych-roznic-w-mozliwosci-dostepu-do-szerokopasmowego-internetu-o-wysokich-przepustowosciach/nabor-wnioskow-popc-1-1-publiczny-internet-dla-kazdego.

 

Wróć