Informacja Starosty Łosickiego

2012-10-02 10:09

Informacja Starosty Łosickiego

dotycząca  scalenia gruntów w Wyrzykach

         W dniu 23 września 2012 r. we wsi Wyrzyki odbyło się zebranie ogólne uczestników scalenia części gruntów tej wsi( głównie lasu) kończące postępowanie scaleniowe, które było prowadzone od dnia 1 maja 2011r. Scaleniem objęto grunty o pow. 47,66 ha znajdujące się głównie we współwłasnościach. Jest to forma własności bardzo uciążliwa w korzystaniu i praktycznie uniemożliwiająca racjonalne gospodarowanie, prowadząca do rabunkowej gospodarki zasobami leśnymi. We współwłasnościach  znajdowało się około 3,4 ha lasu Skarbu Państwa, który również nie mógł być objęty należytą opieką.

         Dla potrzeb bieżącego korzystania współwłaściciele dokonywali każdorazowo nieformalnych podziałów rodzinnych co prowadziło do sporów i konfliktów. Na tym stosunkowo niewielkim obszarze (47,66 ha) było utworzonych w ten sposób 520 działek o średniej powierzchni 0,09ha we władaniu 112 osób. Scalenie zredukowało liczbę działek do 142, zwiększyło średnią powierzchnię działki do 0,33 ha i tym samym zmniejszyło przeciętną liczbę działek przypadającą na jednego właściciela z 5 do 1,4. Statystyczne dane nie oddają jednak jeszcze jednej wielkości- grupowania działek formalnie należących do różnych osób, ale zarządzanych przez jedną z nich- najczęściej autentycznego rolnika zamieszkałego w Wyrzykach. Są to ciągnące się latami nieuregulowane sprawy własnościowe, powodujące, że w dokumentach występują osoby zmarłe nierzadko przed kilkudziesięcioma latami. Gdyby uwzględnić ten aspekt – liczba działek po scaleniu byłaby około 1/3 mniejsza.

         W scaleniu wydzielono pas gruntu pod przyszłą drogę z Wyrzyk do Rudki oraz las Skarbu Państwa w 2 działkach o powierzchni około 3 ha. Obszar ten zostanie przekazany Nadleśnictwu Sarnaki do zagospodarowania.

         Stronę techniczną scalenia prowadziło Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce, natomiast stronę prawną- nasze Starostwo, konkretnie- Geodeta Powiatowy Walerian Chlebiński. Możemy pochwalić się pełnym sukcesem, ponieważ to trudne i złożone postępowanie zakończyliśmy w planowanym  terminie i bez skarg do instancji nadrzędnej.-

Wróć