VII edycja konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”

2012-08-08 12:02

W tym roku już po raz siódmy fotografowie-amatorzy, mieszkający lub uczący się na Mazowszu staną w szranki konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nabór prac trwa do końca września 2012 r. Jury wybierze 20 lub więcej finałowych prac spośród, których wyłoni 6 najlepszych. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas finałowej gali. Zasady i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej www.mazovia.pl.

Najważniejsze informacje w skrócie:

 

1. Konkurs odbywa się w jednej kategorii tematycznej: „Mazowsze – pomysł na weekend dwa kroki stąd” oraz w dwóch kategoriach wiekowych:

     1) do 16 roku życia (włącznie),

     2) powyżej 16 roku życia.

2. Konkurs przeznaczony jest dla amatorów.

3. Warunkiem uczestnictwa jest podpisanie stosownych oświadczeń, których wzory znajdują się w regulaminie konkursu.

4. Fotografie można przesyłać pocztą na adres Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Departament Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego) lub osobiście do 28 września 2012 r. do godz. 1600 w sekretariacie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Okrzei 35 z dopiskiem: Konkurs „Mazowsze bliskie sercu”.

5. Zgłaszane do konkursu fotografie oraz płytę CD z nagranym zdjęciem należy opisać na odwrocie, wskazując:

     a. tytuł konkursu;

     b. tytuł zdjęcia;

     c. miejsce wykonania fotografii/nazwę fotografowanego obiektu;

     d. dane osobowe autora fotografii: imię, nazwisko i adres, telefon oraz e-mail;

     e. wiek uczestnika konkursu.

6. Placówki edukacyjne (np. szkoły, ośrodki szkolno-wychowawcze, domy kultury, kółka zainteresowań itp.) mogą nadsyłać zbiorczo fotografie uczniów/wychowanków na konkurs, przy czym fotografia każdej osoby musi być wyraźnie rozdzielona (osobna koperta z imieniem i nazwiskiem każdego uczestnika wewnątrz jednej koperty zbiorczej).

7. Nagrody finansowe w dwóch kategoriach wiekowych:

         I miejsce 3 000 zł,

         II miejsce 2 000 zł,

         III miejsce 1 500 zł.

 

UWAGA!

Pełna informacja na temat zasad konkursu oraz wzory oświadczeń znajdują się w regulaminie. Prace nie spełniające wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do konkursu.

Formuła konkursu nie przewiduje możliwości składania prac grupowych.

Na wszelkie pytania związane z konkursem fotograficznym „Mazowsze bliskie sercu” odpowiedzą pracownicy Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:

Iwona Siwik                      (22) 59-79-571    i.siwik@mazovia.pl

Hanna Wiszniewska            (22) 59-79-573    hanna.wiszniewska@mazovia.pl

 

Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do dołączenia do zdjęcia podpisanej własnoręcznie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jej brak powoduje dyskwalifikację uczestnika. Poniżej wzór oświadczenia, dostępny także na stronie www.mazovia.pl:

 

O Ś W I A D C Z E N I E

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
do realizacji VII edycji konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu” zgodnie z ustawą
 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

W przypadku otrzymania nagrody w Konkursie fotograficznym „Mazowsze bliskie sercu”, wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego, w prasie lokalnej, mediachoraz w wydawnictwach promujących województwo mazowieckie.

Jednocześnie zostałam/em poinformowana/y o tym, że:

Administratorem danych osobowych VII edycji konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego jest:

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów VII edycji konkursu fotograficznego „Mazowsze bliskie sercu”, a podanie ich jest dobrowolne. Udostępnianie danych nie jest przewidywane.

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do dostępu do treści moich danych i ich poprawieniu.

 

    ………………………………

Data, miejscowość,

podpis  autora zdjęcia

(w przypadku osób niepełnoletnich

także rodzica lub

opiekuna prawnego )

 

 

Załączniki:

Wróć