Decyzja o dokonaniu scalenia gruntów wsi Wyrzyki

2012-08-07 14:26

Łosice ,  dnia  27.07.2012 r.

D  E  C  Y  Z  J  A

 

                           Na  podstawie art. 3 ust. 1 i 2 , art. 8 , 24 i 27 ust. 1  ustawy z dnia 26 marca 1982 r.  o  scaleniu i wymianie gruntów ( j.t. Dz.U. z 2003 r. nr 178  poz. 1749  z późn. zm. )  oraz art. 104  Kodeksu postępowania administracyjnego

 

o  r  z  e  k  a  m 

 

I. o dokonaniu scalenia gruntów wsi Wyrzyki gm. Stara Kornica o  ogólnym  obszarze 47,66 ha  zgodnie z projektem scalenia sporządzonym w 2012 roku i wykazanym na mapie obszaru scalenia i w rejestrze szacunkowym gruntów wydzielonych w wyniku scalenia ze zmianami odnośnie gospodarstw :

nr 203. Czesławy Prokopiak- spadkobiercę zmarłych Stanisława i Leokadię małż Harasimiuk

nr 133  Marii Przesmyckiej

nr 227  Sławomira Obrępalskiego

nr 212  Jana i Teresy małż. Radzikowskich

nr 109  Marka Kryńskiego

nr 169  Gustawa Wyrzykowskiego

nr 152  Teresy Pluta i Zbigniewa Skolimowskiego

 

uwidocznionymi na szkicu zmian i dodatkowym rejestrze szacunkowym po scaleniu , na warunkach objęcia w posiadanie nowowydzielonych gruntów spisanych w wykazie z dnia 29 kwietnia 2012 r. i uzupełnionym dnia 6 lipca 2012 r.  stanowiących integralną część niniejszej decyzji .

 

II. Ustalam, że niżej wymienieni uczestnicy scalenia , w związku z wydzieleniem im mniejszej wartości gospodarstwa niż mieli przed scaleniem, otrzymają dopłaty ze środków powiatu w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia  decyzji:

            1.Jadwiga Wyrzykowska                               kwotę  11 609,37 zł

            2.Krystyna Wyrzykowska                             kwotę  5 966,26 zł

            3.Adam Rzewuski                                         kwotę  2 905,97 zł

            4.Wojciech i Krystyna małż. Rzewuscy        kwotę  3 060,30 zł

 

III. Niżej wymienieni uczestnicy scalenia, z tytułu wydzielenia im gruntów o większej wartości niż posiadali przed scaleniem, zobowiązani są wpłacić na konto depozytowe Starostwa Powiatowego w Łosicach nr 90 8038 00007  0010 1101 2000 0120  w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia decyzji następujące kwoty:

            1. Marek Kryński                               kwotę 23 541,90  zł

 

IV. Zastrzeżenia P. Tadeusza Wyrzykowskiego pozostawić bez uwzględnienia.

 

      Od   niniejszej  decyzji  służy  odwołanie  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Siedlcach , które można wnieść za moim pośrednictwem w ciągu 14 dni po publicznym jej ogłoszeniu . 

 

Wróć