Ogłoszenie

2012-08-02 13:47

O G Ł O S Z E N I E

 

Starosta  Łosicki ogłasza o przystąpieniu do modernizacji ewidencji gruntów obejmującej całą Gminę Sarnaki oraz założenia ewidencji budynków i lokali dla gmin Platerów, Sarnaki i Stara Kornica.

 

Prace wykonywane będą przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „EGiB”Sp. z o.o. z Lublina i Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. z Lublina od lipca 2012 r. do września 2013r.

 

Z wynikami prac modernizacyjnych można będzie  zapoznać się w okresie wyłożenia operatu - termin zostanie podany w odrębnym ogłoszeniu.

 

Właściciele nieruchomości położonych na terenie opracowywanym proszeni są o współ- pracę i udostępnienie niezbędnych informacji upoważnionym pracownikom wykonawcy prac.-

 

 

Założenie ewidencji budynków i lokali wiąże się z koniecznością wypełnienia odpowiednich arkuszy spisowych oraz uzyskaniem dokładnych informacji o położeniu, wymiarach i przeznaczeniu każdego budynku. Dlatego pozyskanie tych danych wymaga współpracy właścicieli bądź zarządców z osobami, które będą  upoważnione do wykonania tych prac.

 

Każda z tych osób posiadać będzie identyfikator i imienne upoważnienie Starosty Łosickiego.

 

Wyżej wymienione prace wykonywane będą w ramach projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.

Wróć