Ogłoszenie

2012-06-15 12:11

O G Ł O S Z E N I E

 


            Zgodnie z art.49 - KPA jednolity tekst - /Dz. U. z 2000r. Nr 98 Poz.1071, ze zmianami/ Starostwo Powiatowe w Łosicach, Referat Architektury i Budownictwa

 

 

z a w i a d a m i a

p r z e z    o b w i e s z c z e n i e

 

             że w dniu 12.06.2012r. została wydana przez Starostę Powiatu Łosickiego decyzja Nr 129.2012, udzielająca pozwolenia na przebudowę dróg gminnych Nr 200270W od km 0+000 do km 1+110 z dwiema mijankami w km 0+335 i 0+887 i drogi Nr 200272 W od km 0+000 do km 0+370,5 w msc. Zakrze, gm. Łosice wraz z infrastrukturą towarzyszącą ( zjazdy indywidualne, przepusty) na działkach:

  • obręb Zakrze o nr ewid. 686, 687/3, 688, 371, 411/2;
  • obręb Nowosielec o nr ewid. 146/1, 145/1, 144/6, 144/3, 143/3, 142/1, 141/1, 391/1, 93/1.

             Akta w/w sprawy są udostępnione do wglądu w Starostwie Powiatowym w Łosicach, ul. Narutowicza 6 , pokój 32  w godz. od 8.00-15.00, Tel. (083)357-19-32.

              W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia zainteresowane strony ( właściciele działek przyległych do wyżej opisanej drogi) mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją. 

 

Wróć