Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

2009-11-04 13:05

O G Ł O S Z E N I E


Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i  § 4 - K P A jednolity tekst - /Dz. U. z 2000 r. Nr 98 Poz. 1071, ze  zmianami /.


z a w i a d a m i a m

p r z e z   o b w i e s z c z e n i e


że w dniu 09. 10. 2009 r. zostało wszczęte na  wniosek  Zarządu Dróg Powiatowychw Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice   postępowanie  administracyjne w  sprawie wydania pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej nr 2034W  Łuzki - Huszlew - Dziadkowskie  w msc. Huszlew od km 5 + 091,20 do 6 + 562,10 na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 86; 817; 293; 961; 475/2; 376/2;85/1 i 76/2, gm. Huszlew.

       W związku z powyższym informuję , że w okresie 14 dni od dnia obwieszczenia  niniejszego  zawiadomienia można składać wnioski i wyjaśnienia oraz zapoznać się z dokumentacją przedmiotowej inwestycji w Starostwie Powiatowym w Łosicach  Ref. Architektury  i  Budownictwa  ul. Piłsudskiego 6 pokój nr 50 w godz. od 8.00 do godz. 15.30 tel.(0-83) 357-26-29.  

 
Z up. Starosty
Janina Romaniuk
Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa

Wróć