Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

2012-05-25 11:29

 

Łosice, dnia 25.05.2012 r.

OSL.6341.3.2012

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

 

            Na podstawie art. 49, 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) i art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., pozycja 145)

 

z a w i a d a m i a m


że, dnia 24.05.2012 roku na wniosek pełnomocnika Krzysztofa Karabina, przedstawiciela Firmy „KOMBUDEX” Inżynieria Drogowa Spółka z o. o. ul. Brzeska 97, 08-110 Siedlce reprezentującej Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (upoważnienie z dnia 23.02.2012 r.) zostało wszczęte postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

  • wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu urządzeń kanalizacyjnych do rowu otwartego,
  • wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odcinka drogi wojewódzkiej nr 698 w mieście Łosice poprzez rów do rzeki Toczna.

 

W ciągu czternastu  dni, od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można zapoznać się z aktami sprawy, (wnosić uwagi, składać wnioski) w siedzibie Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Starostwa Powiatowego w Łosicach, przy ulicy Narutowicza 6.

 

Otrzymują:


  1. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa,
  2. „KOMBUDEX” Inżynieria Drogowa, Spółka z o.o. ul. Brzeska 97, 08-110 Siedlce,
  3. Burmistrz Miasta i Gminy Łosice,
  4. WZMIUW w Warszawie, Oddział w Sokołowie Podlaskim, Inspektorat w Łosicach,
  5. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Siedlcach,
  6. A/a.

Wróć