Z A W I A D O M I E N I E

2012-04-05 13:32

Łosice  dn.10.04.2012 r

Starosta Łosicki

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

            Stosownie do postanowień art.23 ustawy z dn.23 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (jt.Dz.U z 2003 r. nr 178 poz.1749 z późn.zm) zawiadamiam, że w dniu 29. 04.2012 r. o godz.14.00 w świetlicy wiejskiej wsi Wyrzyki odbędzie się

zebranie-okazanie projektu scalenia gruntów części wsi Wyrzyki, który  został opracowany i wyznaczony w terenie.

            W toku czynności okazania przedstawiciel Starosty Łosickiego, przy udziale wykonawcy projektu scalenia, będzie informował każdego uczestnika scalenia o obszarze i szacunku wydzielonych dla niego gruntów. W terminie 14 dni od w/w daty, uczestnicy scalenia mogą zgłaszać na piśmie zastrzeżenia do projektu.

            Zebranie w/w będzie poprzedzone indywidualnym zapoznaniem każdego uczestnika z położeniem w terenie wydzielonych jemu działek. Nowe granice okazywać będzie na gruncie geodeta-wykonawca scalenia w dniach 19-21 .04.br.

Spotkanie z geodetą -  19. 04.2012 r. o godz.12 w świetlicy wsi Wyrzyki.

             Zgodnie z art.27 ustawy, projekt scalenia gruntów może być zatwierdzony, jeżeli po jego okazaniu większość uczestników scalenia nie zgłosiła do niego zastrzeżeń.-

 

 

Z up. Starosty

Walerian Chlebiński – Geodeta Powiatowy

Wróć