Bezpłatne miejsca na studiach w Polsko - Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie

2012-03-30 08:14

W 2012 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego po raz kolejny organizuje nabór na bezpłatne miejsca na studiach stacjonarnych I stopnia w Polsko - Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, kierunek Informatyka lub Zarządzanie Informacją. Oferta jest skierowana do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego.

 

Kandydaci muszą spełniać następujące kryteria:

 

1) ukończyli szkołę ponadgimnazjalną i zamieszkują na terenie Województwa Mazowieckiego w miejscowości do 40 tysięcy mieszkańców;
2) aktualnie nie są studentami Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie;
3) uzyskali średnią ocen za ostatni rok nauki:
a) nie niższą niż 4,3 lub nie niższą niż 4,0 w przypadku laureatów olimpiad lub konkursów informatycznych ogólnokrajowych oraz
b) nie niższą niż 4,5 z przedmiotów: informatyka/technologia informacyjna i matematyka;
4) pochodzą z rodzin, w których dochód brutto na osobę nie przekracza 120% miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

Osoby ubiegające się o miejsce i spełniające powyższe kryteria zobowiązane są dostarczyć:

 

1) wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy będący załącznikiem do regulaminu;
2) podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczone pod kwestionariuszem osobowym;
3) wykaz ocen, uzyskanych przez ucznia na koniec ostatniego roku nauki wystawiony przez szkołę lub kserokopię świadectwa dojrzałości;
4) kserokopię ewentualnych dyplomów z olimpiad oraz konkursów;
5) dokumenty potwierdzające sytuację materialną - wystawione po 30 kwietnia danego roku;
6) zaświadczenia ze szkoły/uczelni o statusie ucznia/studenta (dot. członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie);
7) kopię dowodu osobistego.

 

UWAGA! Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie świadectwa dojrzałości oraz pozytywne przejście rekrutacji w PJWSTK.

 

Szczegółowe warunki naboru określa regulamin będący załącznikiem do uchwały Nr 460/139/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie zasad przyznawania i realizacji bezpłatnych miejsc w Polsko – Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie.

 


Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 maja 2012 roku pod adresem:

 

Departament Edukacji Publicznej i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 36
03-719 Warszawa

 

Bliższych informacji na temat rekrutacji udziela pracownik Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu,

 

Agnieszka Siekierska – tel. (22) 59 79 435, e-mail: agnieszka.siekierska@mazovia.pl
Paweł Dopadko – tel. (22) 59 79 421, e-mail: p.dopadko@mazovia.pl

 

Więcej informacji oraz pliki do pobrania znajdą Państwo bezpośrednio na stronie mazovia.pl 

Wróć