Uroczyste otwarcie nowej siedziby Zespołu Placówek Oświatowo Wychowawczych

2011-10-21 15:37

Dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych z terenu Łosic i okolic rozpoczęły naukę w klasach specjalnych w 1969 r.. Wówczas to przy Szkole Podstawowej nr 2 powstały cztery klasy (tj. klasa II, III, IV i V), do których uczęszczało 28 uczniów.

        Rok później utworzono Szkołę Podstawową Specjalną z czterema oddziałami ( klasa III, IV, Vi VI) liczącymi łącznie 38 uczniów. W następnych latach wzrastała liczba uczniów ( w 1973 r. było już 62 dzieci).

        W roku szkolnym 1972/73 po raz pierwszy szkołę opuściło 14 absolwentów. Byli oni kierowani do szkół zawodowych specjalnych.

        Na mocy pisma Kuratorium Oświaty i Wychowania w Białej Podlaskiej z dn. 01.08.1978 r. powołano Państwowy Zakład Wychowawczy w Łosicach dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, zdrowych fizycznie ( dla klas IV– VIII— łącznie 9 oddziałów).

        Zakład składał się z nowo utworzonego internatu i Szkoły Podstawowej Specjalnej.

        Dyrektorem PZW została pani mgr Jadwiga Leszczyńska, która pełniła tę funkcję do dnia 31.12.2004 r.

        Szkoła Podstawowa Specjalna do roku 1982 mieściła się przy ul. Bialskiej, a następnie została przeniesiona na ulicę Czarkowskiego.

       1 września 1984 r. zmieniła się nazwa i zasady funkcjonowania zakładu. Nowa nazwa zakładu to Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. W grudniu 1990 r. utworzono klasę życia. W roku szkolnym 1997/98 powstały klasy zawodowe o specjalności kucharz dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim, zaś uczniowie z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym kończący szkołę podstawową kontynuowali naukę w klasie przysposabiającej do pracy w gospodarstwie domowym.

        W wyniku reformy oświaty powstały sześcioletnie szkoły podstawowe i trzyletnie gimnazja. W roku szkolnym 2002/2003 rozpoczęła naukę klasa zawodowa (pogimnazjalna) o specjalności kucharz małej gastronomii dla młodzieży z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim i klasa przysposabiająca do pracy w zakresie małej gastronomii dla młodzieży z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym.

        W odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalnego środowiska i orzeczenia kwalifikacyjne wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną powołano do życia w roku szkolnym 2002/2003 szkołę podstawową –klasę IV dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym.
        W roku szkolnym 2004/2005 utworzono klasę VI szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim.
        Z dniem 01.01.2005 r. decyzją Rady Powiatu Łosickiego został powołany Zespół Placówek Oświatowo Wychowawczych, w  jego skład weszła Bursa Szkolna oraz Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Łosicach. 
Funkcję dyrektora Zespołu od dnia 01.01.2005 r. pełni mgr Mirosław Korzycki.

 

Wróć