Bezpłatne szkolenie

2019-09-02 14:55

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie z siedzibą w Siedlcach informuje, iż istnieje możliwość utworzenia żłobka/klubu dziecięcego wraz z pokryciem wydatków związanych z jego prowadzeniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłosił konkurs dotyczący tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na Mazowszu. Jest to już ostatni konkurs ze środków Unii Europejskiej przyznanych na lata 2014-2020. Nabór wniosków będzie trwał od 30 sierpnia do 13 września 2019 r.

W ramach przedsięwzięcia można sfinansować:

  1. Tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki w formie żłobków (m.in. przyzakładowych) lub klubów dziecięcych i opiekuna dziennego oraz dostosowanie już istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.
  2. Świadczenie usługi w postaci pokrycia części lub całości kosztów związanych ze świadczeniem bieżących usług opieki nad dziećmi do lat 3 za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna lub zatrudnienie niani.


O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się gminy, osoby fizyczne - prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Konkurs ogłoszony jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rozwój Rynku Pracy, Działanie 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem http://rpo-wupwarszawa.praca.gov.pl/web/rpo-wup-warszawa/-/10137239-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-poddzialania-8-3-1-rpo-wm.

W celu przybliżenia Państwu tematyki ww. konkursu zapraszamy na jednodniowe szkolenie nt. Zasad i podstaw tworzenia, finansowania i funkcjonowania klubów dziecięcych i żłobków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020.

Spotkanie odbędzie się 11 września 2019 r. (środa) w Hotelu „Kamienica” w Siedlcach przy ul. Wojska Polskiego 60, w godz. 8:30 - 15:30. 

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać do 5 września br. drogą elektroniczną na adres e-mail: z.czarnocki@wup.mazowsze.pl (formularz zgłoszeniowy w załączeniu).

W ramach spotkania zapewniamy salę wykładową, catering oraz materiały informacyjne.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, liczba uczestników jest ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu zostaną o tym powiadomione. W sytuacji większej liczby zgłoszeń zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników z poszczególnych instytucji/firm.

W przypadku pytań i wątpliwości wyjaśnień udziela Zbigniew Czarnocki: tel.+48 25 644 61 23 wew. 321, z.czarnocki@wup.mazowsze.pl.

Wróć