Konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

2011-08-08 11:50

tl_files/starostwo/galerie/2011_06_07_miniaturki/mjwpu.jpg Człowiek – najlepsza inwestycja

 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”

 

Typy projektów do realizacji w ramach konkursu:

 

Oddolne inicjatywy lokalne, obejmujące:
- działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych zagrożonych wykluczeniem społecznym lub społecznie wykluczonych;
- rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na poziomie lokalnym na rzecz  przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, kurierem lub pocztą
od 8 sierpnia 2011 r. do 5 września 2011 r. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych,
w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 lub Lokalnych Punktach Informacyjnych 
w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach.
O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia wniosku w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie
lub w jednym z Lokalnych Punktów Informacyjnych zlokalizowanych
w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach. 

 

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych
(nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów wymienionych
w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

  Na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczona jest kwota
 15 000 000,00 PLN.

 

Dokumentacja Konkursowa jest dostępna do wglądu
w MJPWU w Głównym Punkcie Informacyjnym w Warszawie oraz w Lokalnych Punktach Informacyjnych
w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach oraz na stronie internetowej www.mazowia.eu
i www.mazowia.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać  w Wydziale Informacji i Szkoleń Beneficjentów oraz pod numerem infolinii:
0 801 101 101,e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

 

tl_files/starostwo/galerie/2011_06_07_miniaturki/kapital.jpg

Wróć