Raport o stanie powiatu za 2018 rok

2019-06-17 12:44

    Uprzejmie informuję, że na sesji w dniu 27 czerwca 2019 r. Rada Powiatu Łosickiego  rozpatrzy „Raport o stanie powiatu za 2018 r.”.

Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę, w której mogą  zabrać głos również mieszkańcy powiatu. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art. 30a ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019, poz.511), składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos
w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

„Raport o stanie powiatu za 2018 r.” dostępny jest pod adresem :

http://www.e-bip.pl/Start/37/OfficialBulletinBoard/237180

 Przewodniczący Rady Powiatu

 /-/ Marek Gromadzki

 

 

Wyciąg z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(Dz.U. z 2019 r., poz.511) :

 

(…)

Art.  30a.  [Raport o stanie powiatu]

1.  Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

2.  Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,
w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

3.  Rada powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

4.  Rada powiatu rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

5.  W debacie nad raportem o stanie powiatu radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6.  W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

7.  Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1) w powiecie do 100 000 mieszkańców - co najmniej 150 osób;

2) w powiecie powyżej 100 000 mieszkańców - co najmniej 300 osób.

8.  Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

9.  Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu rada powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania.

10.  Nieudzielenie przez radę powiatu wotum zaufania zarządowi powiatu jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu.

11.  Rada powiatu rozpoznaje sprawę odwołania zarządu z przyczyny, o której mowa
w ust. 10, na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały
w sprawie nieudzielenia zarządowi wotum zaufania. Rada powiatu może odwołać zarząd większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady.

(…)

Wróć