Ogłoszenie

2019-05-29 12:35

O G Ł O S Z E N I E   

Na podstawie art.24a ust.2 ustawy z dn.17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jt. Dz.U. z 2016 r. poz.1629 ze zm.) Starosta Powiatu Łosickiego

informuje

 o rozpoczęciu prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębu KORCZÓWKA  gm. Olszanka. Prace obejmować będą: ustalenie i pomiar granic władania w terenach osiedlowych, sprawdzenie położenia przygranicznych budynków oraz weryfikację pozostałych granic.

        W związku z powyższym zwraca się do właścicieli nieruchomości położonych na terenie tego obrębu o udzielenie niezbędnych informacji i wyjaśnień upoważnionym przez niego osobom wykonującym  prace.

        Wykonawcą prac będzie CADASTRE Spółka z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej ul.Łukaszyńska 29/25.

 

         Planowany termin zakończenia robót- listopad  2019 r.-

 

 

S T A R O S T A 

(-) Katarzyna Klimiuk

Wróć