Otwarty konkurs ofert

2019-04-01 11:27

Zarząd Powiatu Łosickiego
ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego wraz z  udzieleniem wsparcia finansowego z obszaru  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.

 

 

I. Rodzaje zadań podlegające wsparciu

Zad. a) współzawodnictwo sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu powiatu łosickiego;

Zad. b) popularyzacja sportu, form ruchowych i aktywnego wypoczynku w ramach imprez sportowych lub sportowo-obronnych.

II. Wysokość środków publicznych na realizację zadania

Na realizację ww. zadań przeznacza się kwotę 3.000 zł.  

III. Zasady przyznawania dotacji

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców powiatu łosickiego.

2.  Oferent zapewni wysoki poziom zadania oraz wskaże miejsce i czas jej wykonania.                                                                       

3. Oferent zapewni bezpieczeństwo podczas realizacji zadania oraz odpowiednie warunki lokalowe.                  

4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie realizacji zadania.

5. Wymagany jest finansowy wkład Oferenta na poziomie minimum 20 % całkowitych kosztów realizacji zadania.

6. Zlecenie zadania publicznego odbędzie się tylko w formie wsparcia jego realizacji.

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.

8. Podmiot, któremu przyznano dotację zobowiązany jest do złożenia przed zawarciem umowy:

-  aktualnego harmonogramu realizacji zadania

-  korekty przewidywanej kalkulacji kosztów (w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana w ofercie, a także w przypadku przyznania środków finansowych przez inny organ administracji, gdy oferent ubiegał się o dotację na realizację tego samego zadania).

9. Dotacji udziela się organizacjom, które złożyły sprawozdanie z działalności za poprzedni rok.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1. Realizacja zadania nastąpi w okresie od dnia zawarcia umowy do jego zakończenia, nie dłużej jednak jak do 30 listopada 2019 r.

2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania publicznego na formularzu określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057).

3.Ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie, która :

- będzie zaadresowana na adres Starostwo Powiatowe w Łosicach, ul. Narutowicza 6;

- będzie posiadać oznaczenia „Otwarty Konkurs Ofert – Kultura fizyczna i sport”;

- będzie posiadać nazwę i adres Oferenta.

4. . Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Wyciąg z właściwej ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 2. Ewentualne upoważnienia lub pełnomocnictwa dla osób reprezentujących Oferenta.                                                                          

V. Termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć do dnia 18 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00

- w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice                               w sekretariacie, pokój nr 29;

lub

- przesłać pocztą tradycyjną na adres : Starostwo Powiatowe w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice.

2. Oferta, która wpłynie po w/w terminie nie będzie rozpatrywana.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

1. Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowej określono w zał. Nr 1 do Programu współpracy przyjętego Uchwałą Nr II/10/2018 Rady Powiatu Łosickiego z dnia 27 listopada 2018 roku (z późn. zm.).

2. Otwarcia kopert z ofertami konkursowymi i oceny merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja konkursowa powołana w celu opiniowania złożonych ofert.

3. Komisja Konkursowa opiniuje złożone oferty w oparciu o następujące kryteria:

1) Zgodność oferty z zadaniem określonym szczegółowo w ogłoszeniu konkursowym (0-5).

2) Efektywność proponowanych metod wsparcia (0-5).

3) Zgodność celów statutowych oferenta z realizowanym zadaniem (0-5).

4) Możliwość realizacji zadania publicznego (0-5):

 • czy wyczerpująco i spójnie została uzasadniona potrzeba realizacji zadania;
 • czy oferent posiada doświadczenie w realizacji zadań związanych z tematyką konkursu;
 • czy zaproponowane działania służą osiągnięciu celów,
 • czy harmonogram zaplanowanych działań jest racjonalny,
 • czy zakładane rezultaty zadania są trwałe, wymierne, realne oraz adekwatne do planowanych działań.

5) Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (0-5):

 • rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji jak również wkładu własnego i środków pochodzących z innych źródeł;
 • czy kosztorys jest przejrzysty i poprawny rachunkowo, czy jednostki miary są adekwatne do kosztów;
 • czy przyjęte stawki jednostkowe są zasadne w odniesieniu do średnich cen rynkowych (w tym wycena wkładu osobowego).

6) Proponowana jakość  wykonania zadania i kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji zadania (0-5):

 • czy osoby realizujące zadanie posiadają odpowiednie kwalifikacje;       
 • czy zadanie ma liczbę beneficjentów adekwatną do zakresu zadania;
 • czy opis sposobu zarządzania zadaniem i podział obowiązków jest opisany/czytelny;                    
 • czy zakładane cele realizacji zadania są skonkretyzowane i adekwatne do zidentyfikowanych potrzeb grup adresatów;
 • czy określono metody oceny realizacji celów (monitoring i ewaluacja projektu);

7) Wkład rzeczowy i osobowy (0-5)

 • lokal, sprzęt, materiały (odpowiednie do realizacji zadania, gwarantujące odpowiednią jakość realizowanego zadania);
 • świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków

8) Stopień uwzględnienia w ofercie oczekiwań zleceniodawcy (0-5):

 • czy cele zadania wpisują się w cele Rocznego programu współpracy Powiatu Łosickiego       z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy       z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok;

9) Realizacja zleconych zadań publicznych w latach poprzednich, ich rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia dotychczas otrzymanych na ten cel środków (0-5).

Maksymalna liczba punktów 45.

4.  Oferta, która uzyska największą liczbę punktów uznana będzie za najkorzystniejszą.

5. Po analizie złożonych ofert Komisja konkursowa przedstawi wyniki Zarządowi Powiatu Łosickiego

6. Ostateczną decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje w drodze uchwały Zarząd Powiatu Łosickiego.

7. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadomieni są pisemnie.

8. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zostanie podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej powiatu łosickiego.

9. Od ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

10. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy zgodnej ze wzorem określonym                         w załączniku do Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018.2057), określającej szczegółowe warunki realizacji zadania.

11. Zastrzega się prawo unieważnienia otwartego konkursu ofert, jeżeli nie zostanie złożona żadna oferta bądź żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu. 

VII. Realizacja zadań w 2018 roku.

W 2018 roku Powiat Łosicki nie realizował  zadań z ww. obszarów.

 

[Więcej informacji]

Wróć