Konkurs Wojewody Mazowieckiego

2019-02-26 13:13

    Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku. Łączna kwota przeznaczona dla zakwalifikowanych projektów to 720 tys. zł. Wszyscy chętni są zaproszeni do składania ofert  w terminie do 18 marca br.

    Dotacja jest przeznaczona dla organizacji pozarządowych i organizacji kościelnych, które prowadzą działalność zgodną z celami działań publicznych objętych konkursem na terenie województwa mazowieckiego lub na rzecz jego mieszkańców. Konkurs ma na celu wsparcie zadań obejmujących przeciwdziałanie bezdomności, pomoc żywnościową, lokalną profilaktykę społeczną. Wysokość dotacji nie może przekraczać 80 proc. całkowitych kosztów zadania. Zadanie musi zostać wykonane pomiędzy 1 czerwca a 31 grudnia 2019 r. i obejmować działania z zakresu pomocy społecznej. Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać odpowiednią kadrę, bazę oraz udokumentowane wcześniejsze prowadzenie działalności o podobnym charakterze.

    Środki finansowe przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego na realizację zadań mogą być przeznaczone na uzasadnione koszty związane              z wykonywaniem zadania, obejmujące np. płace dla personelu czy opłaty takie jak czynsz i zużycie energii. Możliwe jest również pokrycie z nich zakupów drobnych sprzętów i wyposażenia, środków czystości, żywności itp. Koszty obsługi i administracji zadania nie mogą przekroczyć 25 proc. kwoty dotacji.

    Oferty konkursowe należy składać na drukach wg wzoru, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej      w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań  z wykonania tych zadań, w wersji papierowej, listownie lub osobiście w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy pl. Bankowym w Warszawie (wejście F od al. „Solidarności”), do 18 marca 2019 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu). Złożone oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 maja br.

Pliki do pobrania na stronie mazowiceki.pl [link bezpośredni]

Wróć