Zmodernizowana ulica Targowa

2018-10-18 13:13

    17 października 2018 r. uroczyście otwarto przebudowaną drogę powiatową Nr 2059W ul. Targową w Łosicach

    Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

    Umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, a Powiatem Łosickim została zawarta w dniu 26 czerwca 2017 roku.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 4 081 865,95 zł, w tym:

-        dofinansowanie z EFRR: 2 449 119,57 zł, co stanowi 60% kosztów kwalifikowanych projektu,

-        środki własne Beneficjenta 1 632 746,38 zł, w tym:

  • środki finansowe Powiatu Łosickiego: 816 373,38 zł.
  • dotacja z Miasta i Gminy Łosice:  816 373,00 zł.

Inwestycja została wykonana w okresie sierpień 2017 r. -  lipiec 2018 r.

W ramach inwestycji:

-         przebudowano odcinek drogi powiatowej na długości 0,99 km,

-        zmodernizowano i wybudowano chodniki o łącznej długości 1,99 km,

-        wybudowano ścieżkę rowerową o długości 0,89 km,

-        wybudowano i zmodernizowano 5 sztuk przejść dla pieszych,

-        zmodernizowano 4 skrzyżowania z innymi drogami,

-        wybudowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu zabezpieczające ruch pieszy-184 sztuk,

-        zmodernizowano i dostosowano obiekty infrastruktury drogowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych -1 sztuka,

-        wybudowano obiekt infrastruktury ochrony środowiska - kanał deszczowy o długości  0,901 km,

-        zmodernizowano inne obiekty infrastruktury drogowej - 1 przepust pod koroną drogi.

    Uroczyste otwarcie przebudowanej drogi tradycyjnie połączono z przemówieniami i przecięciem wstęgi, a obecni kapłani, dokonali poświęcenia drogi. 

     W wydarzeniu uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Pani Ewa Janina Orzełowska, Przewodnicząca Rady Powiatu Łosickiego Pani Grażyna Kasprowicz z Radnymi Powiatu, Starosta Powiatu Łosickiego Pani Bożena Niedzielak, Wicestarosta Powiatu Łosickiego Pan Karol Szymaniuk, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Łosice Pan Romuald Jóźwiaczuk z Radnymi Gminy, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Pan Mariusz Kucewicz, przedstawiciel wykonawcy inwestycji, przedsiębiorcy mający siedziby swoich firm przy ul. Targowej, mieszkańcy, przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach oraz media.

Wróć