Konsultacje projektu Programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

2018-08-24 08:45

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 24 sierpnia 2018 r. do dnia 7 września 2018 r.

 

Projekt uchwały został:

1) opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mazovia.pl, na stronach internetowych www.mazovia.pl, www.dialog.mazovia.pl, www.ngo.pl;

2) przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl;

3) wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, pok. 307, oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:

a) Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,

b) Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,

c) Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,

d) Delegatura Radomiu ul. Kościuszki 5a,

e) Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4.

 

Opinie do projektu należy składać na udostępnionym formularzu w jeden z wymienionych niżej sposobów:

1) osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul Okrzei 35;

2) osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;

3) drogą elektroniczną na adres email: dialog@mazovia.pl;

4) za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza;

5) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.

 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjno-Prawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Dialogu Obywatelskiego pod nr telefonu 22 59 79 680, 59 79 679, e-mail: dialog@mazovia.pl.

Biuro Dialogu Obywatelskiego
Departament Organizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
tel. 022 59 79 680
e-mail: michal.jakubowski@mazovia.pl
www.dialog.mazovia.pl

Wróć