Informacja Starosty Łosickiego

2018-03-23 15:20

Łosice dn.23.03.2018 r.

 

Informacja Starosty Łosickiego

W związku z prowadzoną modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Hadynów w gminie Olszanka na podstawie § 38 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm. )

z a w i a d a m i a m

właścicieli, użytkowników wieczystych oraz władających gruntami położonymi na terenie tego obrębu, że w dniach 16  20 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Olszanka zostaną wykonane czynności zmierzające do ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych. Szczegółowy harmonogram prac odnośnie poszczególnych działek został umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej naszego urzędu. Użytkownicy działek o wpisanym w ewidencji aktualnym adresie otrzymają zawiadomienia imienne. Informacja niniejsza dotyczy osób pozostałych,  co do których urząd nie posiada aktualnych danych adresowych.

 

WICESTAROSTA
 (-)   Karol Szymaniuk

 

 

Wróć