Szkolenie OC

2018-03-23 08:49

   Informujemy, że w dniu 20.03.2018 r. w Starostwie Powiatowym w Łosicach przeprowadzono szkolenie w zakresie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej kadry kierowniczej, pracowników Starostwa, powiatowych służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu. Szkolenie przeprowadzono pod kierownictwem Starosty Powiatu Łosickiego Bożeny NIEDZIELAK i Wicestarosty Karola SZYMANIUKA.

   Szkolenie zgodnie z planem działania i wytycznymi Wojewody Mazowieckiego oraz Starosty Powiatu Łosickiego przeprowadzono w dwóch blokach tematycznych.

   Pierwszy blok tematyczny obejmował szkolenie obronne w zakresie:

 1. Rola i zadania Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego oraz Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w systemie zarządzania kryzysowego,
 2. Wojska Obrony Terytorialnej - rola i zadania administracji samorządowej
  w rekrutacji do Terytorialnej Służby Wojskowej,
 3. System wsparcia, pobytu i działań Sił Zbrojnych RP i sojuszniczych na terenie powiatu HNS (Host Nation Support) w ramach współpracy cywilnej
   i wojskowej w sytuacjach kryzysowych i podczas konfliktów zbrojnych. Opracowanie banku danych na potrzeby HNS oraz realizacja zadań przez gminy w zakresie świadczeń osobowych i rzeczowych na potrzeby obronne.

   Szkolenie prowadzili:

 1. mjr. Marcin KOZIEŁ Z-ca dowódcy 53 Lekkiej Piechoty 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej (5 MBOT) w Siedlcach,
 2. kpt. Piotr ADKONIS - Przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień
  w Siedlcach,
 3. Paweł MAJCHROWSKI - Przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień
  w Siedlcach.

   W następnej kolejności podinspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Łosicach dokonał oceny przeprowadzonych w 2017 r. ćwiczeń obronnych ‘’TOCZNA’’. Przedstawiając wnioski i uwagi do realizacji w ramach planowanych szkoleń obronnych w 2018 r.

   Ponadto przedstawił plan działania w zakresie wykonywania zadań obronnych w Powiecie łosickim w 2018 r. w tym współpracy z 53 bOT, 5MBOT w Siedlcach oraz WKU w Siedlcach.

   Na zakończenie bloku szkolenia obronnego miłym akcentem było przekazanie przez mjr. Marcina KOZIEŁA Z-ca Dowódcy 53 Lekkiej Piechoty W Siedlcach w imieniu dowódcy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie płk.dypl. Andrzeja WASIELEWSKIEGO grawera oraz podziękowanie od dowódcy 53 Brygady Obrony Terytorialnej w Siedlcach ppłk. Dariusza KOZŁOWSKIEGO za bardzo profesjonalną i życzliwą współpracę z 53 Batalionem Lekkiej Piechoty w Siedlcach oraz udzieloną pomoc w przygotowaniu pierwszej przysięgi wojskowej żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej w Łosicach.

   Podczas drugiego bloku szkoleniowego dotyczącego realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej podinspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego Starostwa Powiatu łosickiego dokonał oceny stanu przygotowania powiatu i gmin do realizacji zadań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej.

   Zapoznał z zadaniami obrony cywilnej planowanymi do realizacji w 2018 roku, oraz zaleceń z kontroli powiatu przeprowadzonych przez zespół kontrolny Wojewody Mazowieckiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa Mazowieckiego w dniu 23 października 2017 r. w zakresie realizacji zadań planistyczno - organizacyjnych obrony cywilnej Podinspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego Starostwa Powiatu Łosickiego Roman KASPROWICZ omawiając obecny kształt obrony cywilnej w powiecie stwierdził, że poziom przygotowania powiatu w zakresie obrony cywilnej jest niezadawalający. Wskazał na przeciągającej się od lat prace sejmu nad przyjęciem rozwiązań ustawowych w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej.

   Brak regulacji prawnych zapewnianiające warunki niezbędne dla ochrony życia i zdrowia oraz podstawowych warunków przetrwania ludności w sytuacjach zagrożeń, współpracy i współdzielenia systemów, organów, służb i innych podmiotów wykonywanych zadań z zakresu ochrony ludności uniemożliwią organom obrony cywilnej na szczeblu powiatu i gmin realizowanie tych zadań. Sytuacja ta wpływa negatywnie na kształtowanie świadomości społeczeństwa oraz braku wiedzy o odpowiednich zachowaniach w obliczu zagrożeń w celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz zmniejszenia ich bezpośrednich skutków. Obowiązujący w Polsce porządek prawny regulujący funkcjonowanie obrony cywilnej tworzono w latach 60 i 70 - tych, w obecnej sytuacji zagrożeń terrorystycznych, sytuacji na Ukrainie, nie odpowiada on rzeczywistości, co potwierdziła w 2012 roku w swoim raporcie kontrola NIK stwierdzając, że obrona cywilna w Polsce nie jest przygotowana do wykonywania żadnego ze swoich zadań. W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej nie jest w stanie przyłączyć się do sprawnego usuwania jej skutków. Podczas wojny nie ochroni ludności cywilnej, ani krytycznie ważnych obiektów. W jej magazynach zalegają zużyte maski przeciwgazowe i przestarzałe przyrządy rozpoznania chemicznego i sygnalizatory promieniowania z lat siedemdziesiątych. Wynika z tego, że Obrona Cywilna w Polsce funkcjonuje tylko na papierze. Niezależnie od sytuacji w oczekiwaniu na nowe regulacje prawne w obszarze ochrony ludności, jak i obrony cywilnej należy w powiecie prowadzić prace planistyczne, doprowadzić do zakończenia opracowania aktualnych planów obrony cywilnej gmin, realizować zadania wynikające z wytycznych Wojewody mazowieckiego oraz Szefa Obrony Cywilnej województwa i planów działania w zakresie obrony cywilnej województwa, powiatu oraz gmin. Należy podjąć działania w 2018 r. w zakresie modernizacji systemów wykrywania i alarmowania ludności w sytuacji zagrożeń np. wykorzystanie sms-ów jak w innych powiatach i gminach na terenie kraju, usprawnić koordynowanie działań powiatowych służb, inspekcji i straży w sytuacji zagrożeń, zapewnić organom funkcjonowanie i przepływ informacji w sytuacjach kryzysowych. Są w województwie możliwości pozyskania dofinansowania z środków unijnych na modernizację systemu alarmowania ludności o zagrożeniach, ale żadna gmina powiatu łosickiego nie przystąpiła do projektu.

   Należy szkolić pracowników jednostek samorządów terytorialnych i członków formacji obrony cywilnej do realizacji zadań obrony cywilnej w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie powiatu i podczas wojny.

 

Wróć