GAZOCIĄG POLSKA-LITWA

2018-02-21 08:50

Opis inwestycji

Projekt interkonektora gazowego Polska – Litwa zakłada budowę nowego transgranicznego gazociągu, który połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy. Aktualnie stronami projektu są GAZ-SYSTEM S.A.  i  Amber Grid AB– operator litewskiego systemu przesyłowego (wcześniej LIETUVOS DUJOS). Obecnie projekt znajduje się na etapie przedinwestycyjnym.

Czytaj więcej o projekcie w zakładce Nasze inwestycje.

Koszty inwestycji w zakresie prac objętych dofinansowaniem

W czerwcu 2011 r.Komisja Europejska przyznała w ramach programu Trans European Networks – Energy (TEN-E) na „Opracowanie: Opis uzasadnienia ekonomicznego i studium wykonalności dla gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa” po 212 500 euro dla każdej ze spółek (GAZ-SYSTEM S.A. i LIETUVOS DUJOS), razem 425 00 euro, tj.  50% całkowitych kosztów działań mających na celu przeprowadzenie analizy i studium o szacunkowej wartości 850 000 euro.

W grudniu 2011 r. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A wspólnie z AB Lietuvos Dujos zakończyli prace dotyczące opracowania "Analizy ekonomicznej połączenia gazowego Polska – Litwa". Dokument został opracowany przez firmę Ernst & Young Business Advisory LLC & PLP na podstawie trójstronnej umowy z AB Lietuvos Dujos i GAZ-SYSTEM S.A.

W maju 2013 r. zakończono prace nad "Studium wykonalności GIPL. Dokument został opracowany przez firmę ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., we współpracy z firmą doradczą – Ernst & Young. Z tytułu realizacji tego projektu GAZ-SYSTEM S.A. pozyskał 76 335, 84 euro dofinansowania z programu TEN-E.

W czerwcu 2014 r. Komisja Europejska przyznała w ramach programu Trans European Networks – Energy (TEN-E) dofinansowanie  w kwocie 420 000 euro (dla AB Amber Grid i GAZ-SYSTEM S.A.), w tym 200 000 euro dla GAZ-SYSTEM S.A. na projekt: „Dokumentacja oceny oddziaływania na środowisko obejmująca okres poprzedzający uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa”.

Projekt o znaczeniu wspólnotowym

Komisja Europejska w październiku 2013 roku przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Więcej informacji o znaczeniu statusu PCI dla rozwoju infrastruktury przesyłu gazu znajduje się zakładce oraz w broszurze poświęconej projektom PCI. Przy spełnieniu dodatkowych wymagań możliwe będzie również przyznanie unijnego dofinansowania w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF), który będzie obowiązywać w perpektywie budżetowej Unii Europejskiej przypadającej na lata 2014-2020.

W maju 2015 r. GAZ-SYSTEM S.A oraz litewski operator systemu przesyłowego, AB Amber Grid, podpisały umowę trójstronną z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (Innovation Network Executive Agency - INEA) w sprawie pomocy finansowej UE dla działania pod nazwą „Prace przygotowawcze do realizacji gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa do uzyskania pozwolenia na budowę“. Na podstawie umowy projektowi przyznano wsparcie finansowe UE w kwocie 10,6 miliona euro, w tym 8,09 miliona euro dla GAZ-SYSTEM S.A., w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF). Całkowita szacowana wartość działania wynosi 21,2 miliona euro.

W październiku 2015 r. polski i litewski operator systemu przesyłowego, spółki GAZ-SYSTEM S.A. i AB Amber Grid, podpisali umowę trójstronną z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (Innovation Network Executive Agency - INEA) w sprawie pomocy finansowej UE dla działania pod nazwą "Budowa gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Litwa (GIPL) wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Na podstawie umowy projektowi przyznano wsparcie finansowe UE, w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF), w kwocie 295,4 miliona euro.

Z całkowitej kwoty dofinansowania, spółce AB Amber Grid przypadnie maksymalnie 55 milionów euro, natomiast GAZ-SYSTEM S.A otrzyma maksymalnie 240,3 miliona euro. Szacowana wartość samych prac budowlanych połączenia gazowego Polska – Litwa wynosi 492,2 miliona euro.


GAZ-SYSTEM S.A. realizuje inwestycję Polska - Litwa w poszanowaniu praw wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Zapraszamy do zgłaszania uwag i komentarzy oraz zadawania pytań dotyczących projektu Polska - Litwa, który uzyskał status projektu o znaczeniu wspólnotowym, za pomocą formularza.

Aktualne informacje na stronie inwestora GAZ-SYSTEM S.A.

Wróć