OGŁOSZENIE - Zaproszenie do składania ofert

2011-05-12 15:08

Łosice 10.05.2011 r

GKN.272.1.2011

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

            Na podstawie §3 ust.1 i § 4  Regulaminu postępowania  przy udzielaniu zamówień w Starostwie Powiatowym w Łosicach, których wartość szacunkowa nie przekracza 14 000 euro  przeprowadzamy analizę rynku mająca na celu wyłonienie wykonawcy prac na wykonanie zadania „Sporządzenie  numerycznej  mapy zasadniczej o pełnej treści dla obiektu o pow.ok.122 ha –Mierzwice”.

Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia -  według załącznika nr 1

2. Termin wykonania zamówienia -   3 miesiące od daty podpisania umowy.

 3. Kryteria oceny ofert  -  najniższa  cena

4. termin składania ofert –  23 maja 2011 r. do godz.12.00

 

            Przesyłając powyższe zaproszenie oczekujemy na ofertę – w formie pisemnej-zawierającą cenę  netto i brutto  wykonania w/w prac zgodnie z warunkami określo-nymi  w  załączniku.

Dodatkowe informacja można uzyskać pod telefonem nr 83-357 27 23 w godzinach 8.30-15.00 lub geodezja@losice.pl.

 

 

Otrzymują:

- tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łosicach

- strona internetowa Starostwa

-wybrane podmioty wykonawstwa geodez- wg rozdzielnika

 

WC

 

Załączniki:

Wróć