Projekt-Przygotowanie radiooperatorów

2011-04-29 11:31

Łosice dnia 26.04.2011 r.


INFORMACJA REKRUTACYJNA W SPRAWIE REALIZOWANEGO PROJEKTU
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Tytuł projektu:

Przygotowanie radiooperatorów, krótkofalowców i użytkowników radia obywatelskiego (CB) do akcji ratowniczych w likwidacji skutków klęsk i katastrof”

Organizator:

Burmistrz Miasta i Gminy w Łosicach, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach, Ochotnicza Straż Pożarna w Łosicach, Komenda Hufca ZHP „Podlasie” w Siedlcach - Związek Drużyn w Łosicach, Harcerski Klub Łączności ZHP SP8ZOC w Łosicach.

Cele programu:

1) Pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie
w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenie wiejskim;
2) Podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców poprzez:
- rozwijanie wiedzy i umiejętności technicznych i organizacyjnych osób
uczestniczących w projekcie;
- zdobywanie nowych umiejętności technicznych i wdrażanie nowoczesnych
środków i systemów łączności służby radioamatorskiej w ramach współdziałania ze strażami, służbami i wojskiem w sytuacjach zagrożenia życia w trakcie niesienia pomocy ludziom podczas klęsk żywiołowych;
3) Przygotowanie radioamatorów-krótkofalowców zrzeszonych w klubach łączności i krótkofalarskich organizacjach pozarządowych: Polskiego Związku Krótkofalowców, Ligi Obrony Kraju, Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej i innych stowarzyszeń, członków Ochotniczych Straży Pożarnych, indywidualnych użytkowników radia obywatelskiego (CB) z terenu województwa mazowieckiego do organizacji łączności radiowej w pasmach radioamatorskich, CB i obrony cywilnej w celu niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska naturalnego.
4) Poprawa bezpieczeństwa gminy, powiatu i województwa mazowieckiego.
5) Udział w Ogólnopolskich Ćwiczeniach Łączności Kryzysowej SP „EmCom 2011”.

Działania planowane w ramach projektu:
W ramach programu, we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Zarządem Głównym Polskiego Związku Krótkofalowców, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach, Komendą Hufca ZHP „Podlasie” w Siedlcach, jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Łosice i ościennych zostanie zorganizowany kurs w zakresie organizacji łączności kryzysowej z praktycznymi warsztatami dotyczącymi przygotowania systemów łączności amatorskiej do pracy w warunkach terenowych w sytuacjach kryzysowych oraz praktyczne organizowanie łączności w sytuacjach kryzysowych. W ramach prowadzonych zajęć dodatkowo będzie prowadzony Kurs - warsztaty w zakresie doskonalenia pracy emisjami cyfrowymi w przekazywaniu informacji kryzysowych.
Zajęcia umożliwią osobom posiadającym uprawnienia w służbie radioamatorskiej (niezrzeszonym i zrzeszonym w klubach radioamatorskich), członkom organizacji pozarządowych, użytkownikom radiotelefonów w paśmie obywatelskim (CB) oraz osobom zainteresowanym nowoczesnymi technikami radiokomunikacji doskonalenie umiejętności w zakresie organizacji łączności kryzysowej, przygotowania indywidualnych i klubowych radiostacji do pracy w sytuacjach kryzysowych, wsparcia działań służb ratowniczych oraz administracji samorządowej, w szczególności na terenach wiejskich, podczas wystąpienia klęski żywiołowej i innych sytuacji nadzwyczajnych.
Uczestnicy:
1. Osoby posiadające indywidualne zezwolenia na posiadanie i użytkowanie
radiostacji w służbie amatorskiej z terenu miasta i gminy Łosice, gmin
ościennych i województwa mazowieckiego;
2. Członkowie organizacji pozarządowych: OSP, PZK, ZHP, ZHR, PCK i innych, prowadzących działania w zakresie współdziałania z Szefami Obrony Cywilnej województwa, powiatu i miast i gmin na rzecz ochrony ludności;
3. Ratownicy służb państwowych oraz organizacji pozarządowych włączonych w Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy, obsługujący radiotelefoniczne środki łączności.
Osoby wymienione w punktach 1 – 3 powinny posiadać adres zamieszkania na terenie woj. mazowieckiego lub być zatrudnione w firmach z terenu woj. mazowieckiego. Osoby niepełnoletnie bez wymaganej zgody rodziców/prawnych opiekunów lub osoby bez ważnego dowodu osobistego nie będą mogły wziąć udział w Kursie.

Miejsce szkoleń:
1. Zajęcia teoretyczne będą prowadzone w Bursie Szkolnej w Łosicach
ul. Krasickiego nr 1 (alternatywnie: OSP w Łosicach, ul. Handlowa nr 7);
2. Zajęcia praktyczne odbędą się na terenie bazy szkoleniowej Komendy Hufca ZHP „Podlasie” w Nowosielcu gmina Łosice, 8 km od centrum miasta.
3. Ćwiczenia terenowe w zakresie organizacji łączności kryzysowej odbędą się na terenach leśnych gminy Łosice w godzinach nocnych w dniach 15-16.05. 2011 r.
Organizator nie zapewnia transportu; uczestnicy przemieszczają się pomiędzy miejscami odbywania zajęć a miejscem zakwaterowania własnymi środkami lokomocji.
Zakwaterowanie:
6) Baza szkoleniowa ZHP w Nowosielcu: 30 miejsc + namioty NS (własne śpiwory uczestników);
7) Bursa Szkolna w Łosicach, ul Krasickiego nr 1: pozostali uczestnicy.
Wyżywienie:
(zabezpiecza organizator nieodpłatnie zarejestrowanym uczestnikom kursów):
13.05.2011 Kolacja – ognisko integracyjne w Nowosielcu;
14.05.2011 całodzienne wyżywienie;
15.05.2011 Śniadanie i obiad.
Zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie przyjmujemy w terminie do 10 maja 2011 r. na adres e-mail: pczklosice1@op.pl , listownie lub telefonicznie na numer telefonu Koordynatora projektu: 502 606 731.
Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego w biurze organizacyjnym projektu w dniu przyjazdu.
Biuro organizacyjne w dniu 13.05.2011 r. funkcjonuje w Bazie ZHP w Nowosielcu od godziny 8.00 do godziny 20.00. W dniu 14.05.2011r. od godziny 8.00 w Bursie szkolnej w Łosicach ul. Krasickiego nr 1 (jadąc od Siedlec w kierunku Korczew przed Dworcem PKS skręcić w lewo i dalej prosto obok Komendy Powiatowej PSP w Łosicach, za nowo wybudowanym kościołem p.w. Świętej Trójcy w prawo, obok Komendy Powiatowej Policji /niebieski budynek/ mijamy po lewej stronie stację paliw i w lewo na teren Bursy).

Stacja SP8ZOC w Biurze organizacyjnym będzie czynna na przemiennikach: SR8D na częstotliwości 145,050/145,650 MHz oraz na SR8BP na częstotliwości 431,050/438,650 MHz. Przypominamy o używaniu tonu CTCSS 103,5 Hz na obu przemiennikach. Dodatkowo uruchomiona będzie stacja bazowa CB prowadząca stały nasłuch na kanale 23 CB AM.
Bardzo liczymy na przedstawienie własnych rozwiązań techniczno – organizacyjnych w zakresie organizacji amatorskiej łączności kryzysowej.

 

Koordynator projektu
Roman KASPROWICZ

Wróć