Projekt „Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim”

2011-04-28 15:10

Projekt „Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim”, realizowany przez ZMW w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałania 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej.

         Głównym celem projektu jest wzmocnienie podmiotów wspierających
i realizujących usługi wobec podmiotów ekonomii społecznej oraz budowanie funkcjonalnego otoczenia sprzyjającego ich rozwojowi.

         W ramach projektu oferujemy wsparcie dla członków i pracowników organizacji pozarządowych oraz organizacji i instytucji działających w sektorze ekonomii społecznej.

 

Świadczymy:

Usługi bieżące:

 • § doradztwo w zakresie ekonomii społecznej,
 • § zakładanie organizacji pozarządowych a w szczególności młodzieżowych,
 • § profesjonalizacja organizacji pozarządowych (tworzenie oferty),
 • § tworzenie partnerstw na rzecz rozwoju społecznego,
 • § pozyskiwanie środków na działalność NGO,
 • § inicjowanie działań młodzieżowych,
 • § bezpłatny dostęp do infrastruktury biurowej.

Usługi cykliczne:

 • § spotkania informacyjno-promocyjne dotyczące aktywizacji społeczności wiejskich
  w kierunku ekonomii społecznej,
 • § bezpłatne szkolenia dla członków i pracowników organizacji pozarządowych dotyczące:
  • ekonomii społecznej,
  • zarządzania finansami, 
  • zarządzania projektami, 
  • budowania partnerstwa, 
  • doskonalenia umiejętności interpersonalnych, 
  • pozyskiwania funduszy na działalność organizacji,
  • zarządzania zasobami ludzkimi

Informacje dot. projektu oraz organizowanych szkoleń znajdują się na stronie internetowej projektu: http://www.zmw.pl/article/view/152/Centra-Inicjatyw-Ekonomii-Spolecznej

 

Z poważaniem

Leszek Dziewulski 

Specjalista ds. Ekonomii Społecznej

Związek Młodzieży Wiejskiej

Inkubator Ekonomii Społecznej w Skórcu

ul. Garwolińska 2, Dąbrówka Ług, 08-114 Skórzec

Tel./fax: (25) 740 55 95

E-Mail: leszek.dziewulski@zmw.pl 

Wróć