ZAWIADOMIENIE

2011-04-22 10:15

Łosice 20.04.2011 r 

GKN.7430-3/09

 

Z a w i a d o m i e n i e

 

         Starosta  Łosicki  zawiadamia, że zgodnie z art.24a ustawy z dn.17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jt.  Dz.U. z 2010 r. nr 193 poz.1287)

w dniach od 9 maja do 27 maja 2011 r. w godzinach 8-15 w budynku

Starostwa Powiatowego w Łosicach przy ul.Narutowicza 6  pok.18

 z o s t a n i e   w y ł o ż o n y

do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartogra-ficznego ewidencji gruntów po modernizacji wszystkich obrębów gminy Stara Kornica

 

         Dokumentacja tego projektu zawiera zaktualizowane w terenie dane dotyczące zmienionych użytków gruntowych oraz zmienione pola powierzchni

niektórych działek.

         Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym wyżej terminie z opisana wyżej dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgło-

sić do protokołu swoje uwagi. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie osób

uprawnionych, aby na tym etapie postępowania ujawnić ewentualne błędy i

nieprawidłowości.

         Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiado-mieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania mających na celu ujawnienie w operacie ewidencji gruntów i budynków nowych danych.

 

W dniach 16.05.2011-18.05.2011 r.(w godzinach urzędowania) z dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy  Str.Kornica.

Wróć