Bezpłatne miejsca na studiach w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie…

2011-04-14 12:44

Do 31 maja 2011 roku absolwenci szkół ponadgimnazjalnych zamieszkali na terenie województwa
mazowieckiego mogą ubiegać się o bezpłatne miejsca na studiach stacjonarnych I stopnia na kierunkach
Informatyka lub Zarządzanie Informacją w Polsko- Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych
w Warszawie.

 

Kandydaci muszą spełniać następujące kryteria:
1) ukończyli szkołę ponadgimnazjalną i zamieszkują na terenie Województwa Mazowieckiego w miejscowości do 40 tysięcy mieszkańców;
2) aktualnie nie są studentami Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie;
3) uzyskali średnią ocen za ostatni rok nauki:
a) nie niższą niż 4,3 lub nie niższą niż 4,0 w przypadku laureatów olimpiad lub konkursów informatycznych ogólnokrajowych oraz
b) nie niższą niż 4,5 z przedmiotów: informatyka/technologia informacyjna i matematyka;
4) pochodzą z rodzin, w których dochód brutto na osobę nie przekracza miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę. (w 2011 r. - 1.386 zł).
Osoby spełniające powyższe kryteria muszą dostarczyć:
1) wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy będący załącznikiem do regulaminu;
2) podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczone pod kwestionariuszem osobowym;
3) wykaz ocen, uzyskanych przez ucznia na koniec ostatniego roku nauki wystawiony przez szkołę lub kserokopię świadectwa dojrzałości;
4) kserokopię ewentualnych dyplomów z olimpiad oraz konkursów o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a;
5) dokumenty potwierdzające sytuację materialną
6) zaświadczenia ze szkoły/uczelni o statusie ucznia/studenta (dot. członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie),
7) kopię dowodu osobistego

 

UWAGA! Warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie świadectwa dojrzałości

 

Szczegółowe informacje zawiera regulamin będący załącznikiem do uchwały Nr 493/29/11 Zarządu
Województwa Mazowieckiego z dnia 22 marca 2011 roku w sprawie zasad przyznawania i realizacji
bezpłatnych miejsc w Polsko – Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie.

Pliki dostępne są na stronie www.mazovia.pl w zakładkach Komunikaty i Edukacja i Sport.

 

http://www.mazovia.pl/komunikaty/art,1296,bezplatne-miejsca-na-studiach-w-polsko-japonskiej-wyzszej-szkole-technik-komputerowych-w-warszawie.html

 

Zgłoszenia należy przysyłać w terminie do 31 maja 2011 roku na adres:

 

Departament Edukacji Publicznej i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 36
03-719 Warszawa

 

Bliższych informacji na temat rekrutacji udziela pracownik Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu,
tel. (022) 59 79 435

 

Załączniki:

Wróć