Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu

2017-11-30 15:26

    Otwarty nabór na partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym szkoły zawodowe), który został ogłoszony w 07.11.2017 roku przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych nr: RPMA.10.01.01-IP.01-14-061/17

Wróć