LGD - Tygiel Doliny Bugu ogłasza nabór na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

2017-08-30 11:00

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
NABÓR nr 15/2017
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”

na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:
a) budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
b) wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności
lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Wróć