Konsultacje

2021-10-18 09:20

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu „Programu współpracy Powiatu Łosickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2022”

Wróć