Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030

2021-07-07 14:28

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030 to kluczowy dokument identyfikujący aktualne potrzeby społeczne i gospodarcze regionu w zakresie powszechnej dostępności do informacji i usług publicznych oraz stosowania nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych.

W Strategii określono kierunki działań mające na celu osiągnięcie przed 2030 r. newralgicznych celów regionu w zakresie: podnoszenia umiejętności wykorzystywania narzędzi i systemów cyfrowych, wzrostu jakości i dostępności do usług publicznych za pomocą narzędzi cyfrowych, rozbudowy i utrzymania infrastruktury technicznej niezbędnej do korzystania z Internetu na terenie całego województwa, a także rozwoju współpracy przedsiębiorstw z ośrodkami naukowo-badawczymi w zakresie zastosowań rozwiązań cyfrowych w nowoczesnej gospodarce.

Potrzeby tak dużego, zróżnicowanego społecznie i gospodarczo regionu jakim jest województwo mazowieckie wymagają działania skoordynowanego i szerokiego, a jednocześnie precyzyjnego i dostosowanego lokalnie. Tak złożony proces wymaga więc zaangażowania nie tylko przedstawicieli administracji publicznej , ale także wszystkich otwartych na współpracę podmiotów, mogących swoją działalnością przyczynić się do wspólnej budowy rozwiązań podnoszących jakość życia na Mazowszu."

(Niezbędnej i wszechstronnej pomocy w zakresie dostęnosci cyfrowej dokumentu, udzielą Państwu pracownicy Biura ds. Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Departamencie Cyfryzacji, Geodezjii Kartografii, tel. (22) 432-45-08, ul. Kijowska 10/12A. Warszawa)

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2030 - (pdf/3,05MB)

Dokument wdrożeniowy SRSIWM 2020-2030

Program Transformacji Cyfrowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2022 - (pdf/1,6MB)

Info. mazovia.pl

Wróć