Fundusze promocji na portalu usług eRolnik

2021-05-31 13:41

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje o możliwości składania za pośrednictwem portalu eRolnik dokumentów związanych z obsługą funduszy promocji produktów rolno-spożywczych deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych (FPZ_f1).

Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 43) utworzono 10 następujących funduszy:

- Fundusz Promocji Mleka,

- Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego,

- Fundusz Promocji Mięsa Wołowego,

- Fundusz Promocji Mięsa Końskiego,

- Fundusz Promocji Mięsa Owczego,

- Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych,

- Fundusz Promocji Owoców i Warzyw,

- Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego,

- Fundusz Promocji Ryb,

- Fundusz Promocji Roślin Oleistych (utworzony z dniem 1 sierpnia 2019 r.).

Podmioty, o których mowa w art. 3 powyższej ustawy, są zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na ww. fundusze. Podmioty te składają Dyrektorowi Generalnemu KOWR deklaracje, w których wykazują wysokość zobowiązania na rzecz danego funduszu promocji, z wyszczególnieniem odrębnie kwoty naliczonej i kwoty pobranej, za okresy kwartalne, w terminie do25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale oraz bez wezwania Dyrektora Generalnego KOWR obliczają kwotę należną z tytułu naliczenia wpłaty na rzecz danego funduszu promocji za okresy kwartalne i przekazują tę kwotę w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po danym kwartale. Deklaracje wpłaty na fundusze promocji produktów-rolno spożywczych są składane na formularzu opracowanym i udostępnionym przez KOWR (FPZ_f1). Można je złożyć:

- bezpośrednio lub listownie w OT KOWR właściwym ze względu na adres siedziby podmiotu zobligowanego do wpłat,

- za pośrednictwem aplikacji ePUAP,

- za pośrednictwem portalu eRolnik (https://erolnik.gov.pl/#/).

Warunkiem złożenia deklaracji za pośrednictwem platformy ePUAP lub wypełnienia deklaracji przy wykorzystaniu platformy eRolnik jest posiadanie aktywnego profilu zaufanego.

Info. OT KOWR w Warszawie 

 

Wróć