Wsparcie firm z powodu COVID-19 i inne aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2020 r.

2021-03-24 08:31

Informacja o środkach pozyskanych przez Powiat Łosicki na wsparcie firm z powodu COVID-19 i inne aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2020 r.

W celu łagodzenia skutków pandemii oraz ratowania miejsc pracy szeroki wachlarz instrumentów skierowanych do przedsiębiorców wprowadziła ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Starosta Powiatu Łosickiego mając na uwadze ochronę miejsc pracy i pracowników przed skutkami epidemii koronawirusa, a więc zapewnienie płynności finansowej i bezpieczeństwa pracowników firm, dokładał wszelkich starań, aby środki finansowe docierały do firm jak najszybciej. W celu aktywizacji osób bezrobotnych, wspierania pracodawców w tworzeniu nowych miejsc pracy, ochronę miejsc pracy w okresie pandemii Powiat Łosicki w 2020 roku pozyskał środki w łącznej wysokości 12 535 100,00 zł. Środki te pochodziły z różnych źródeł: środki Funduszu Pracy, środki w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego), środki Funduszu Pracy stanowiące rezerwę ministra właściwego ds. pracy. Z Krajowego Funduszu Szkoleń na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców pozyskano 233 000,00 zł.

Pozyskane środki pozwoliły na aktywizację zawodową 233 osób bezrobotnych mieszkańców powiatu łosickiego oraz wsparcie z powodu COVID-19 1415 podmiotów i 526 pracowników.

Do końca grudnia 2020 r. na realizację działań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID – 19 przyznano i wypłacono przedsiębiorcom środki w kwocie 8 831 719,49 zł w tym:

-       pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

mikroprzedsiębiorcy w kwocie 5 691 500,00 zł (pomoc otrzymało 1139 podmiotów);

-       pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej dla organizacji pozarządowych lub podmiotów , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 87 447,89 zł (pomoc otrzymało 28 podmiotów);

-       dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników w przypadku spadku obrotów gospodarczych w kwocie 1 055 340,00 zł (pomoc otrzymało 179 podmiotów);

-       dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 w kwocie 1 958 961,04 zł (pomoc otrzymało 65 podmiotów na wsparcie 517 pracowników);

-       dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników kościelnych osób prawnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz ich jednostek organizacyjnych oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 38 470,56 zł. (pomoc otrzymały 4 podmioty na wsparcie 9 pracowników).

Wydatki na inne aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wyniosły 2 068 654,35 zł. Pracodawcom zrefundowano koszty wyposażenia lub doposażenia 17 stanowisk pracy na kwotę 405 123,86 zł. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznano 25 osobom w kwocie 627 773,46 zł. Nowe doświadczenia i umiejętności w ramach odbywanego stażu zdobyły 92 osoby bezrobotne (wydatki wyniosły 577 383,62 zł), natomiast 8 osobom przyznano bony na zasiedlenie w wysokości 54 400,00 zł. Dofinansowano zatrudnienie dla 9 osób w ramach prac interwencyjnych w wysokości 97 115,03 zł. Prace społecznie użyteczne podjęło 10 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej (wydatki wyniosły 12 240,00 zł). Dofinansowano koszty zatrudnienia w ramach robót publicznych dla 22 osób w wysokości 229 906,03 zł. Na szkolenia indywidualne, grupowe, szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy oraz szkolenia realizowane w ramach bonu szkoleniowego Urząd skierował łącznie 30 osób (wydatki wyniosły 23 942,20 zł). Dofinansowano wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 roku życia w kwocie 6 150,00 zł. Osobom dojeżdżającym na staż i szkolenia dokonano zwrotu kosztów dojazdu na kwotę 23 937,69 zł. Zrefundowano składki ZUS dla spółdzielni socjalnej w kwocie 10 682,46 zł. Dodatkowo ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego skorzystało 24 pracodawców, którzy w ramach przyznanego wsparcia w kwocie 201 459,86 zł na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców podnieśli swoje i pracowników kwalifikacje łącznie 145 osób (139 pracowników i 6 pracodawców).

Info. Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach 

Wróć