Konkus na dofinansowanie projektów, działanie 6.2

2009-08-04 20:16

-
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)
ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich’’, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

Wróć