Oferta – Powiatowy Uczniowski Klub Sportowy ,,JEDYNKA’’ przy Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach

2021-02-01 15:57

Zgodnie z  art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), zamieszcza się ofertę Powiatowego Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,JEDYNKA’’ przy Zespole Szkół Nr 1 w Łosicach na realizację zadania publicznego pn. Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu łosickiego z lekkiej atletyki oraz uczestnictwo w zawodach sportowych różnego szczebla.

Ofertę wywieszono również na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6.

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie 7 dni od daty jej zamieszczenia tj. do 08.02.2021 roku:

1) osobiście w formie pisemnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łosicach, ul. Narutowicza 6 (pok. Nr 29),

2) drogą elektroniczną na adres mailowy: powiat@losice.pl,

3) listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Łosicach, ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice (liczy się data stempla pocztowego).

Wróć