Manipulacja dziennikarska. Brak profesjonalizmu.

2020-12-28 15:00

Manipulacja dziennikarska. Brak profesjonalizmu.
Zarówno Pani Joanna Gąska jak i jakaś Pani z Kuriera Podlaskiego używają
manipulacji i rozpowszechniają nieprawdę. Wygląda to mniej więcej tak:
Ksiądz nie może wstępować w związek małżeński, gdyż obowiązuje go
celibat. Ponieważ starosta Janusz Kobyliński deklaruje, że jest
katolikiem, chodzi do Kościoła jest obowiązany odmawiać modlitwę poranną
i wieczorną, wykonuje więc niektóre czynności co ksiądz, to czy starosta
będąc w związku małżeńskim nie łamie prawa?
Nikt z ARiMR nie potwierdził złamania jakiegokolwiek prawa, co więcej
praktyka jest zupełnie inna. Pan Bogdan Białek będąc Kierownikiem Biura
Powiatowego ARiMR w Łosicach przez 4 lata był jednocześnie CZŁONKIEM
ZARZĄDU POWIATU. Biorąc pod uwagę dotychczasowy stan prawny nie ma
przepisu, który by zaliczał ARiMR do administracji rządowej, a w ustawie
z dnia 4 września 1997r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z
2020r. poz.1220) ARiMR NIE WYSTĘPUJE.
Manipulacja nr.2
Art.26 ust.3 ustawy o samorządzie powiatowym:
Członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć z członkostwem w
organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w
administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora. Utrata
członkostwa w zarządzie powiatu następuje w dniu wyboru lub
zatrudnienia.
Wyraźnie wynika z zapisu, że dotyczy to przypadku gdy członek zarządu
powiatu zostanie wybrany na posła bądź senatora lub zatrudniony w
administracji rządowej. NIDGY ODWROTNIE. Idąc na sesję Rady Powiatu
kandydat musiałby zrezygnować z mandatu posła bądź senatora lub zwolnić
się z pracy nie wiedząc czy zostanie wybrany. Przykład Pani Starosty
Katarzyny Klimiuk która została wybrana na starostę 20 listopada
2018r.będąc jednocześnie zastępcą dyrektora departamentu w
ministerstwie. Czy straciła mandat starosty w dniu wyboru? NIE.
Pracowała w ministerstwie do 26 listopada 2018r., chociaż bezsprzecznie
była to administracja rządowa.
Manipulacja nr.3
Pisząc artykuł pani ,,zapomniała" o art.152 kodeksu pracy - Pracownikowi
przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego. płatnego urlopu
wypoczynkowego zwanego dalej urlopem ust.2 PRCOWNIK NIE MOŻE ZRZEC SIĘ
PRAWA DO URLOPU, (Dz.U.2020 poz.1320)
Ustawa o samorządzie powiatowym przewiduje w art. 25 b pkt 4 sytuację
która jest adekwatna do wymienionych wyżej:
Jeżeli wybór lub powołanie, o których mowa w ust. 3, nastąpiły przed
rozpoczęciem wykonywania mandatu radnego albo dniem wyboru członka
zarządu powiatu lub przed zatrudnieniem na stanowisku sekretarza
powiatu, powołaniem skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu oraz osoby zarządzającej i członka organu
zarządzającego powiatową osobą prawną, osoby, o których mowa w ust. 3,
są obowiązane zrzec się stanowiska lub funkcji w terminie 3 miesięcy od
dnia złożenia ślubowania przez radnego albo od dnia wyboru, zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę lub powołania na stanowisko. W razie nie
zrzeczenia się stanowiska lub funkcji osoba, o której mowa w ust. 3,
traci je z mocy prawa po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu
pierwszym.
Cieszy mnie że w przypadkach poprzednich nie było żadnej reakcji, a w
stosunku do mojej osoby taka wrzawa i manipulacja i niczym nie poparte
zarzuty. WIDAĆ ŻE PEWNE ,,UKŁADY SĄ ZAGROŻONE"
Janusz Kobyliński.

Wróć