Wsparcie dla przedsiębiorstw!

2009-08-04 19:51

-
MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu
Działanie 1.8 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)

w zakresie m.in.: zmiany technologii służących eliminowaniu szkodliwych oddziaływań i uciążliwości poprzez zapobieganie i ograniczanie emisji do środowiska; zmiany technologii służących zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce, ze szczególnym uwzględnieniem wtórnego wykorzystania ciepła odpadowego oraz eliminacji wytwarzania odpadów; zmiany technologii ukierunkowanych na ograniczenie wielkości emisji niektórych substancji i energii do poziomu określonego w przepisach krajowych i wspólnotowych oraz dokumentach referencyjnych BAT; inwestycji w urządzenia ograniczające emisje do środowiska (tzw. urządzenia „końca rury”), których zastosowanie jest niezbędne dla spełnienia zaostrzających się standardów emisyjnych lub granicznych wielkości emisji.
Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji. Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach konkursu nr RPOWM/1.8/1/2009, przeznaczona jest indykatywna kwota
6 369 732 Euro*
Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie „Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007- 2013” (Uszczegółowienie RPO WM), dostępnym na stronach internetowych www.mazowia.eu i www.mazovia.pl.
Wnioski o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami można składać osobiście lub za pośrednictwem kuriera/poczty
od 4 sierpnia 2009 r. do 3 września 2009 r.
od poniedziałku do piątku
w godz. od 8.00 do 16.00
w Punkcie Przyjmowania Wniosków, w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 3 września 2009 r. o godzinie 16.00
Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Punktu Przyjmowania Wniosków MJWPU.
Termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.mazowia.eu
O dofinansowanie projektów ubiegać mogą się: małe i średnie przedsiębiorstwa.
Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest do wglądu w siedzibie
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
oraz na stronie internetowej: www.mazowia.eu
Dodatkowe informacje można uzyskać w Centralnym Punkcie Kontaktowym MJWPU, infolinia: 0 801 101 101
e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu
Ogłoszenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
* Przewalutowania dokonuje się według kursu z przedostatniego dnia kwotowania środków w Europejskim Banku Centralnym w miesiącu poprzedzającym miesiąc, dla którego dokonuje się wyliczenia limitu alokacji środków unijnych.

Wróć