Posiedzenie Zespołu Autorskiego ćwiczenia obronne "TOCZNA 2017"

2017-08-09 12:52

   Informuję, że w dniu 08.08.2017 r. w Starostwie Powiatowym w Łosicach odbyło się pod kierownictwem Starosty Powiatu Łosickiego Bożeny NIEDZIELAK posiedzenie Zespołu Autorskiego organizującego ćwiczenia obronne powiatu Łosickiego. W posiedzeniu uczestniczyli Kierownicy powiatowych służb, inspekcji, straży, jednostek organizacyjnych powiatu, ppłk Dariusz Kozłowski z zespołem oficerów 5 batalionu Obrony Terytorialnej w Siedlcach, kapitanowie Piotr ALKONIS i Artur WĘGRZYN z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Siedlcach, ppor. Dariusz ZACHAREK i Władysław PLANETA z Wojskowej Komendy Transportu w Warszawie, Ireneusz SOBOŃ Zastępca Dyrektora Zakładu w Siedlcach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Krzysztof SIEDLANOWSKI Naczelnik Działu Kontroli i Instruktażu - doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, Marian PŁACHETKA Zastępca Dyrektora Centralnego Zakładu PKP „CARGO” w Warszawie, Tomasz SKIBA Specjalista Wydziału Bezpieczeństwa Podróżnych i Ochrony Mienia i Paweł WRÓBEL dyspozytor z spółki „Koleje mazowieckie” sp. z o. o. w Warszawie, Zbigniew SIEMKO Komendant Komedy Regionalnej Straży Ochrony Kolei PKP PLK S.A. w Warszawie, Paweł KUSKOWSKI Inspektor SOK Komedy Regionalnej Straży Ochrony Kolei PKP PLK S.A. w Warszawie, Marek SOBECKI Komendant Posterunku Straży Ochrony Kolei w Siedlcach, Sławomir REWNIAK Komendant Straży Leśnej Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Sarnakach, Andrzej Piotrowski Inspektor ds. administracji w SP ZOZ w Łosicach, Andrzej RADZIWONKA  Asystent ds. Organizacji Służby i Spraw Kryzysowych Komendy Powiatowej Policji w Łosicach, młodszy brygadier Sławomir ZANIUK Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach, młodszy brygadier Mariusz POPŁAWSKI Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach, brygadier Rafał STEFANIUK Zastępca Naczelnika ds. Operacyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach, Tomasz ZIENKIEWICZ Komendant Straży Miejskiej w Łosicach, Włodzimierz NOWOTNIAK Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w Łosicach, Małgorzata WOJTAŚ Inspektor ds. obronnych, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego i mieszkaniowych UM i G w Łosicach, Romuald JÓZWIACZUK Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łosicach, Robert SZEWCZUK i Andrzej JANKOWSKI Z OSP w Niemojkach, Krzysztof MITROFANIUK spółka „MITROPOL” w Niemojkach oraz pracownicy Starostwa Powiatu Łosickiego włączeni do organizacji ćwiczenia. 


   Celem posiedzenia Zespołu Autorskiego wraz z rekonesansem w miejscu planowania przeprowadzenia epizodów praktyczny ćwiczeń było przedstawienie organizatorom uczestniczącym w epizodach praktycznych koncepcji ćwiczenia przygotowanej przez Starostwo Powiatu Łosickiego w porozumieniu z Dyrektorem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

   Głównym założeniem ćwiczenia będzie przygotowanie zespołów do kierowania obroną i ochroną ludności na szczeblu powiatu oraz realizacji zadań w zakresie wsparcia sił zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych w ramach zadań realizowanych przez władze państwowe i samorządowe HNS (ang. Host Nation Support) w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny we współdziałaniu z organami wojskowymi, policji, służbą ochrony kolei, spółkami PKP, zarządcami dróg, podmiotami leczniczymi, gminami i pracodawcami.

   Jednym z zadań ćwiczeń będzie przeprowadzenie praktyczne epizodów w zakresie zabezpieczania bezpiecznego przegrupowania koleją i drogami wojskowych kolumn Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych NATO przegrupowujących się przez teren powiatu Łosickiego w rejony rozśrodkowania w przypadku zagrożenia militarnego.

   Ćwiczenia odbędą się na stacji kolejowej w Niemojkach i obwodzie leśnym Nadleśnictwa Sarnaki „Dzięcioły”, połączone z elementami reagowania kryzysowego.

   Wstępnie zakładamy udział w ćwiczeniach w dniach 18 – 19 października br. około 200 osób z 5 batalionu OT w Siedlcach, zespołu operacyjnego Wojskowej Komendy Uzupełnień w Siedlcach, Wojskowej Komendy Transportu w Warszawie, Nadleśnictwa Sarnaki, Zakładu Centralnego spółki PKP „Cargo”, Spółki „Koleje Mazowieckie KM”, spółki PKP „Orlen”, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Siedlcach, Komendy Regionalnej w Warszawie i Posterunku Straży Ochrony Kolei w Siedlcach, KP Policji w Łosicach, Jednostki Ratunkowo – Gaśniczej PSP w Łosicach oraz OSP z terenu powiatu Łosickiego, Szpitala Powiatowego SP ZOZ w Łosicach, Straży Miejskiej w Łosicach, placówek oświatowo – wychowawczych na terenie miasta Łosice i Niemojek, pracodawców
i firm z terenu miasta i gminy Łosice, Zespołu do Spraw Ewakuacji ludności Burmistrza Miasta i Gminy Łosice – Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Łosice, Zespołu ds. ochrony ludności (ewakuacji III stopnia) oraz zespołów zadaniowych funkcjonujących w systemie Stanowiska Kierowania Starosty Powiatu Łosickiego w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

   Przeprowadzenie ćwiczeń umożliwi przygotowanie stanów osobowych, osób funkcyjnych, powiatowych i gminnych formacji obrony cywilnej we współdziałaniu z wyżej wymienionymi służbami powiatu, terenową administracją wojskową i 5 batalionem Obrony Terytorialnej (organizującym 3 kompanię wojsk Obrony Terytorialnej na terenie powiatu łosickiego), pracodawcami i firmami w realizacji zadań obronnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz umożliwienia Staroście Powiatu Łosickiego sprawne kierowanie ochroną ludności i realizowaniem zadań w ramach przygotowania pozamilitarnych struktur państwa do realizacji zadań wynikających z obowiązku państwa – gospodarza w ramach HNS.

 

Podinspektor ds. obronnych, Obrony Cywilnej i zarządzania kryzysowego Starostwa Powiatowego w Łosicach - Roman Kasprowicz

Wróć