Komputery dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej

2020-08-24 13:45

W dniach 21 i 24 sierpnia 2020 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łosicach, Starosta Powiatu Łosickiego Katarzyna Klimiuk wraz z Kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach Małgorzatą Witkowską wręczyły wychowankom przebywającym w pieczy zastępczej 22 laptopy oraz środki ochrony osobistej.

Zakup możliwy był dzięki dofinansowaniu w wysokości 72 705 zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Działanie 2.8 Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

W ramach projektu zakupiono 22 laptopy, które otrzymali wychowankowie z 15 rodzin zastępczych i 1 Rodzinnego Domu Dziecka.

W ramach projektu środki ochrony osobistej otrzymają wychowankowie, rodzice zastępczy oraz pracownicy rodzinnej pieczy zastępczej (rodziny zastępcze spokrewnione, rodziny zastępcze niezawodowe oraz rodzinny domy dziecka). W ramach projektu objętych wsparciem zostanie 25 rodzin zastępczych z terenu powiatu łosickiego, w tym 42 wychowanków.

Wróć