Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19

2020-08-04 15:03

Powiat Łosicki pozyskał 72 705,00 zł na program „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19”

30 lipca w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Starosta Łosicki Katarzyna Klimiuk oraz Wicestarosta Łosicki Stefan Iwanowski przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu podpisali umowę dofinansowania na zadanie w ramach Projektu: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” Wartość dofinansowania to 72 705,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID 19 poprzez zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania w tym zakup laptopów, sprzętu audiowizualnego, itp. Zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek , środków dezynfekcyjnych oraz zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Wróć