Krajowa Administracja Skarbowa, co trzeba wiedzieć.

2017-03-08 12:48

Krajowa Administracja Skarbowa.

Co trzeba wiedzieć                   

 

• Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) to połączenie administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej.

• Reforma, która weszła w życie 1 marca 2017r. pozwoli lepiej wykorzystać potencjał służb podatkowych.

• Szefem KAS jest wiceminister finansów Marian Banaś.

• Więcej informacji: www.kas.gov.pl | tel. 801 055 055, 22 330 03 30

 

 

Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) to reforma dotychczasowych struktur administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Zmiany  umożliwią lepsze wykorzystanie ich zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych. Minister właściwy ds. finansów publicznych będzie odpowiedzialny za koordynowanie i współdziałanie w kształtowaniu polityki państwa w zakresie zadań KAS. Połączoną administracją kierował będzie szef KAS, którym został wiceminister finansów, szef Służby Celnej Marian Banaś. Reforma weszła w życie 1 marca 2017 r. na podstawie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Dotychczasowa struktura i jej słabości

Dotychczasowa struktura terenowa to trzy niezależne od siebie piony:

 • administracja podatkowa (16 izb skarbowych oraz 400 urzędów skarbowych),
 • Służba Celna (16 izb celnych, 45 urzędów celnych wraz ze 143 oddziałami celnymi),
 • kontrola skarbowa (16 urzędów kontroli skarbowej (UKS), 8 zamiejscowych ośrodków UKS).

Powoduje to rozproszenie i powielanie niektórych zadań, związanych z poborem podatków i ceł – co utrudnia lub uniemożliwia spójne i skuteczne wykonywanie tych zadań. Ponadto obecnie funkcjonują przepisy prawa, które w odmienny sposób regulują kwestie kontroli, przeprowadzanych przez organy podatkowe, kontroli skarbowej oraz celne.

Struktury administracji podatkowej funkcjonowały w tym kształcie w Polsce, z pewnymi modyfikacjami, od ponad trzydziestu lat. Dlatego należy je dostosować do aktualnych realiów globalnej gospodarki i oczekiwań klientów.

Reforma pozwoli na optymalne wykorzystanie dostępnej kadry oraz zasobów organizacyjnych i finansowych.

 

Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej

Nową, skonsolidowaną KAS będą tworzyć m.in. następujące jednostki organizacyjne:

 1. izby administracji skarbowej (16)
 2. urzędy skarbowe (400)
 3. urzędy celno-skarbowe (16, wraz z delegaturami – 45 i oddziałami celnymi - 143).

Dyrektor izby administracji skarbowej będzie nadzorować zadania wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych i naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Naczelnicy urzędów skarbowych przejmą kompetencje obecnie funkcjonujących naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celnych, związane m.in. z poborem podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych (oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów czy też egzekucji administracyjnej należności pieniężnych). Zapewnią też obsługę i wsparcie podatników.

Z kolei zadania naczelnika nowo powstałego urzędu celno-skarbowego to m.in. kontrola celno-skarbowa, ustalanie i określanie podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów) czy obejmowanie towarów procedurami celnymi.

Struktura Krajowej Administracji Skarbowej na Mazowszu

Nową, skonsolidowaną KAS w woj. mazowieckim będą tworzyć następujące jednostki organizacyjne:

 1. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
 2. 51 urzędów skarbowych (lokalizacja urzędów skarbowych pozostaje bez zmian)
 3. Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie wraz z 3 delegaturami i 7 oddziałami w Warszawie oraz 4 delegaturami zamiejscowymi w:  Radomiu, Pruszkowie, Siedlcach, Ciechanowie i 8 oddziałami celnymi w: Radomiu, Grójcu, Pruszkowie, Płocku, Siedlcach, Garwolinie, Ciechanowie, Ostrołęce.

Obsługa podatników nadal w urzędach skarbowych

W ramach KAS bezpośrednia obsługa podatników nadal będzie odbywać się w urzędach skarbowych, które pozostaną w dotychczasowej lokalizacji. Dyrektor izby administracji skarbowej będzie organem odwoławczym w sprawach, które należą w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych lub naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Wyjątek będą stanowiły decyzje podatkowe wydawane przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w następstwie stwierdzenia nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa podatkowego, w ramach przeprowadzonej kontroli celno-skarbowej. W tym przypadku organem odwoławczym będzie ten sam naczelnik urzędu celno-skarbowego. Natomiast naczelnik urzędu celno-skarbowego przejmie zadania dyrektora urzędu kontroli skarbowej i dyrektora izby celnej. Będzie odpowiedzialny m.in. za kontrolę celno-skarbową, audyt czy prowadzenie walki z przestępczością ekonomiczną.

KAS a Konstytucja Biznesu

Wszystkie urzędy będą respektować zasady, które przewiduje Konstytucja Biznesu podczas rozpatrywania spraw z udziałem przedsiębiorców, m.in.:

 • co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone,
 • domniemanie uczciwości przedsiębiorcy,
 • udzielanie informacji i przyjazna interpretacja przepisów,
 • proporcjonalność (urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje),
 • uczciwa konkurencja (walka z patologiami gospodarczymi),
 • szybkość działania.

Najważniejsze zadania KAS

Skonsolidowana Krajowa Administracja Skarbowa to większy nacisk m.in. na:

 • obsługę dużych podatników

W centrali KAS powstanie Departament Obsługi Klientów oraz Kluczowych Podmiotów. Będzie wytyczał kierunek w standardach obsługi klientów oraz dbał o zachowanie profesjonalnej obsługi klientów kluczowych i dużych podatników.

 • jednolitą informację podatkową i celną

Powstanie ogólnopolska Krajowa Informacja Skarbowa, która zapewni jednolite indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego oraz informację podatkową i celną, dostępną przez telefon 801 055 055 lub 22 330 03 30.

 • zapobieganie przestępczości (m.in. wyłudzeniom VAT)

Nowe piony na poziomie centrali KAS oraz w jednostkach terenowych. Piony kontroli i zwalczania przestępczości ekonomicznej będą odpowiadać za likwidację istniejącej szarej strefy i minimalizację wykroczeń i nieprawidłowości.

KAS – co się nie zmienia dla klientów

 • Podatek PIT, CIT, VAT, podatek od spadków i darowizn (SD), podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC)

Zeznania, deklaracje, informacje oraz inne dokumenty, tak jak do tej pory, złożysz we właściwym US lub w centrum obsługi funkcjonującym w jednym z 50 US.

Podatek i zaliczki na podatek wpłacisz na dotychczasowy numer rachunku bankowego właściwego US.

 • Gry: kasyna, salony, zakłady, turnieje

Wniosek składasz do Ministra Rozwoju i Finansów jeżeli ubiegasz się o koncesję na prowadzenie kasyna gry albo o zezwolenie na prowadzenie salonu gry bingo pieniężne, na urządzanie zakładów wzajemnych oraz na urządzanie turnieju gry pokera.

Zapłaty za koncesję albo zezwolenie dokonujesz na numer rachunku bankowego Ministerstwa Finansów.

 • Deklaracje elektroniczne

Deklaracje możesz składać również drogą elektroniczną tak jak dotychczas, np. za pośrednictwem e-Deklaracje i PUESC.

 • Obsługa podatnika

Będziesz obsługiwany przez:

 • właściwy urząd skarbowy - siedziby US oraz ich zasięg terytorialny pozostają bez zmian,
 • centra obsługi działające w 50 US - sprawę w tych centrach załatwisz niezależnie od właściwości US,
 • właściwy oddział celny - lokalizacje oraz zadania realizowane przez OC pozostają bez zmian.
 • Jeśli jesteś podatnikiem tzw. „wyspecjalizowanego" US

Deklaracje, informacje oraz inne dokumenty, tak jak dotychczas, składasz do właściwego wyspecjalizowanego US.

Podatek wpłacasz na rachunek bankowy właściwego tzw. „wyspecjalizowanego" urzędu skarbowego.

 

 

 • Numery rachunków bankowych

Nie ulegną zmianie numery rachunków bankowych, na które wpłacasz:

 • podatki,
 • opłaty,
 • niepodatkowe należności budżetowe,
 • należności celne,
 • oraz inne opłaty związane z przywozem i wywozem towarów.

 

 • Infolinia podatkowa i celna

Numery telefonów infolinii informacji podatkowej i celnej nie uległy zmianie.
Z pytaniami dotyczącymi podatków lub cła nadal będziesz mógł zadzwonić na infolinię dostępną pod numerami:

 • z tel. stac.: 801 055 055;
 • z tel. kom.: (22) 330 0330
 • z zagranicy: +48 22 330 0330

 

KAS – co się zmieni dla klientów

 • Płacisz akcyzę

Zgłoszenie rejestracyjne, zeznania, deklaracje, informacje oraz inne dokumenty składasz do właściwego w sprawie akcyzy urzędu skarbowego (US). Należność wpłacisz na dotychczasowy numer rachunku bankowego, jednak jako odbiorcę wskaż US w Nowym Targu.

 • Kupujesz znaki akcyzy

Wniosek o wydanie znaków akcyzy składasz do właściwego w tej sprawie naczelnika US. Należność wpłacisz na dotychczasowy numer rachunku bankowego, jednak jako odbiorcę wskaż US w Nowym Targu.

 • Płacisz podatek od gier

Deklaracje i informacje o dopłatach składasz właściwemu naczelnikowi US. Należność wpłacisz na dotychczasowy numer rachunku bankowego, jednak jako odbiorcę wskaż US w Nowym Targu.

 • Urządzasz loterię fantową, grę bingo

Składasz wniosek do właściwego dyrektora Izby Administracji Skarbowej. Za zezwolenie zapłacisz na dotychczasowy rachunek bankowy, jednak jako odbiorcę wskaż US w Nowym Targu.

 • Zgłaszasz loterię fantową lub grę bingo

Zrobisz to u właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego (UCS).

 • Importujesz towary

Zgłoszenie celne złożysz w oddziale celnym. Należność wpłacisz na dotychczasowy numer rachunku bankowego, jednak jako odbiorcę wskaż US w Nowym Targu.

 • Kontrola

Kontrolę podatkową przeprowadzają US na dotychczasowych zasadach. Kontrolę celno-skarbową wykonują UCS – będzie to tzw. procedura twarda, stosowana w przypadku czynów zabronionych o wysokim ciężarze gatunkowym.

 • Informacja podatkowa i celna

Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) przejmie dotychczasowe zadania Krajowej Informacji Podatkowej i Informacji Celnej, co zapewni jednolitą informację podatkową i celną.

KIS będzie wydawać interpretacje podatkowe, informować i edukować w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego. Opłatę za wydanie interpretacji podatkowej wpłacisz na numer rachunku bankowego KIS 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000.

Klienci nadal będą korzystać ze znanych numerów telefonów: 801 055 055 lub 22 330 03 30.

 

Zmiany w wydawaniu interpretacji indywidualnych

 • Od 1 marca interpretacje indywidualne będzie wydawał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), jako wyspecjalizowany organ KAS.

Tym samym zmienią się również:

 • Zasady składania wniosków o wydanie interpretacji

Wszystkie wnioski oraz inną korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres:

ul. Teodora Sixta 17,
43-300 Bielsko-Biała

lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej.

 • Wzory wniosków o wydanie interpretacji

Nowe wzory zostaną określone w rozporządzeniach i będą dostępne na stronach internetowych KIS oraz KAS.

 • Zasady wnoszenia opłat od wniosków

Opłaty należy wnosić na konto Krajowej Informacji Skarbowej: 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000.

Numer konta będzie również dostępny na nowych wzorach wniosków oraz na stronie internetowej KIS.

Wróć