Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu" ogłasza nabór

2017-01-16 08:49

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

 

NABÓR nr 4/2017

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu”

 

CEL OGÓLNY 3: Rozwój lokalnego rynku pracy poprzez wzmocnienie przedsiębiorczości powiązań kooperacyjnych i promocji obszaru SLGD TDB do 2023 r.

CEL SZCZEGÓŁOWY 3.1: Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i przetwórstwa lokalnego

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.2: Wsparcie przetwórstwa lokalnego

 

na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

 

I.         Termin składania wniosków:              

Termin, od którego można składać wnioski: od 30 stycznia 2017 r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski: do 13 lutego 2017 r. do godziny 16.00

II.      Miejsce składania wniosków:

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

ul. Warszawska 51 lok. 7

17-312 Drohiczyn

III.   Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

1)       Wniosek jest składany w terminie naboru bezpośrednio czyli: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną;

2)       Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane;

3)       Dokumenty należy złożyć w siedzibie biura LGD, w dniach trwania naboru, w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00, wtorek - piątek w godzinach 7.30-15.30;

4)       Wniosek składany jest w 2 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z załącznikami. Do każdego egzemplarza wersji papierowej wniosku załącza się wersję elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym;

5)       Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony tego wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku o przyznanie pomocy, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą  w biurze LGD ten wniosek;

6)       O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura LGD w terminie trwania naboru;

7)       Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna być: przez pracownika LGD, lub samorząd województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza;

8)       Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca;

9)       Wnioski o przyznanie pomocy powinny być wypełniane w pliku typu EXCEL, natomiast BIZNESPLAN w pliku typu WORD zgodnie z dokumentami udostępnionymi w danym ogłoszeniu.

 

IV.   Formy wsparcia i Finanse:

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji 70% kosztów  kwalifikowanych. Pomoc ma charakter de minimis.

-         Maksymalna wysokość wsparcia – 500 000,00 zł (70% kosztów kwalifikowalnych)

-         Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł (70% kosztów kwalifikowalnych)

-         Wysokość limitu środków w ramach ogłaszanego naboru: 1.000.000,00 zł.

 

V.    Miejsce udostępnienia dokumentacji:

Pełna dokumentacja dotycząca naborów jest udostępniona:

1)       w biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” ul. Warszawska 51 lok.7, 17-312 Drohiczyn,

2)       na stronie www.tygieldolinybugu.pl

 

W sprawach dotyczących konkursów informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu”, tel./fax.: 85 655 77 06, e mail: biuro@tygieldolinybugu.pl

 

Wróć